רשימת קיצורים בפירושים

רשימת קיצורים

ספרי המקרא (לפי סדר הספרים)

בר'

בראשית

שמ'

שמות

וי'

ויקרא

במ'

במדבר

דב'

דברים

יהו'

יהושע

שו'

שופטים

ש"א

שמואל א'

ש"ב

שמואל ב'

מ"א

מלכים א'

מ"ב

מלכים ב'

יש'

ישעיה

יר'

ירמיה

יח'

יחזקאל

הו'

הושע

עמ'

עמוס

עו'

עובדיה

מי'

מיכה

נח'

נחום

חב'

חבקוק

צפ'

צפניה

זכ'

זכריה

מל'

מלאכי

תה'

תהלים

מש'

משלי

שה"ש

שיר השירים

קה'

קהלת

אס'

אסתר

דנ'

דניאל

עז'

עזרא

נחמ'

נחמיה

דה"א

דברי הימים א'

דה"ב

דברי הימים ב'

(שאר הספרים נכתבים בשמם המלא)

 

תרגומים, תלמודים, מדרשים, ספרות ימי הביניים, שונות (לפי סדר א"ב)

אבל רבתי

אבל רבתי, בית שמש תשס"ז

אבן בלעם

פירוש ספר ישעיה לר"י אבן בלעם, מהדורת גושן-גוטשטיין ופרץ

אג"א

אגדת אסתר, מהדורת באבער

אג"ב

אגדת בראשית, מהדורת באבער

אגרות

אגרות ותשובות הרמב"ם, מהדורת שילת

אגרת

אגרת רב שרירא גאון, מהדורת לוין

אדר"נ

אבות דרבי נתן, ש"ס וילנא

אדרנ"ש

אבות דרבי נתן, מהדורת שכטר

או"א

אכלה ואכלה, מהדורת פרענסדארף

או"מ

אוצר מדרשים, מהדורת אייזנשטיין

אוצ"ג

אוצר הגאונים, מהדורת לוין

איכ"ב

איכה רבה, מהדורת באבער

איכ"ז

איכה זוטא, מהדורת באבער

איכ"ר

איכה רבה, ווילנא

אל"ז

אליהו זוטא, מהדורת איש שלום

אל"ר

אליהו רבה (תנא דבי אליהו), מהדורת איש שלום

אמונות ודעות

ס' הנבחר באמונות ובדעות לרב סעדיה גאון, מהדורת קאפח

אסף הרופא

ספר אסף הרופא, מהדורת מונטנר

אס"ר

אסתר רבה, ווילנא

ב"ב

בבא בתרא

בד"מ

באור דברי המענה (בפירוש רלב"ג)

בה"ד

באור הדברים (בפירוש רלב"ג)

בה"מ

באור המלות (בפירוש רלב"ג)

בה"פ

באור הפרשה (בפירוש רלב"ג)

בח"ג

בחילופי גרסאות

בית הבחירה

בית הבחירה לר' מנחם המאירי

ב"מ

בבא מציעא

במ"מ

באור מילות המענה (בפירוש רלב"ג)

במ"ד

בתי מדרשות, מהדורת ורטהיימר

במ"ה

ברייתא דמלאכת המשכן, מהדורת איש שלום

במה"ק

ברייתא דמלאכת המשכן, מהדורת קרשנר

במ"ר

במדבר רבה, ווילנא

בן המלך והנזיר

בן המלך והנזיר לאברהם אבן חסדאי

בן יהודה

מלון הלשון העברית, אליעזר בן יהודה

ב"ס

בן סירא, מהדורת כהנא

בעלי הנפש

בעלי הנפש לראב"ד, בני ברק תשנ"ה

ב"ק

בבא קמא

ב"ר

בראשית רבה, ווילנא

ברד"י

ברייתא דר' ישמעאל, מהדורת ווייס

בר' רבתי

בראשית רבתי (ר' משה הדרשן), מהדורת אלבעק

בר"ת

בראשית רבה, מהדורת טהעאדאר-אלבעק

גינ' מסורה

המסורה, מהדורת גינצבורג

גינ' תנ"ך

תנ"ך מהדורת גינצבורג

ג"כ

ר"י כספי, גביע כסף, מהדורת הרינג

דא"ז

דרך ארץ זוטא, מהדורת היגר

דב"ר

דברים רבה, ווילנא

דבר"ל

דברים רבה, מהדורת ליברמן

ד"ה

דיבור המתחיל

דונש

ספר תשובות דונש בן לברט, מהדורת סאנז-בדיוס

דונש ב'

תשובות דונש בן לברט על רס"ג, מהדורת שרוטר

דותן, רס"ג

אור ראשון בחכמת הלשון, ספר צחות לשון העברים לרב סעדיה גאון, מהדורת דותן

דק"ס

דקדוקי סופרים, מהדורת רבינוביץ

דרך טובים

דרך טובים (ועוד כתבים), מהדורת עדעלמאן

דרשת הרמב"ן

דרשת הרמב"ן, מהדורת יעלינק

הבהיר

ספר הבהיר, מהדורת מרגליות

הבהיר"א

ספר הבהיר, מהדורת אברמס

הב"ח

הגהות הב"ח לר' יואל סירקיש, תלמוד בבלי, מהדורת ראם

ה"ג

הלכות גדולות, מהדורת מכון ירושלים

הגלוי

ספר הגלוי לר' יוסף קמחי, מהדורת מאתיאוס

ההתחלות

ספר ההתחלות של אבוצאר אל פראבי, בתוך 'ספר האסיף', מהדורת פיליפאווסקי

החילופים

ספר החילופים לר' מישאל בן עזיאל, מהדורת ליפשיץ

הכוזרי

ספר הכוזרי לר' יהודה הלוי, מהדורת אבן שמואל

המספר

ספר המספר לר' אברהם בן עזרא, מהדורת זילבערבערג

הנהגת הבריאות

הנהגת הבריאות לרמב"ם, מהדורת זיסמן מונטנר, ירושלים תשי"ז

העולם הקטן

העולם הקטן לר' יהודה אבן צדיק, מהדורת הורביץ

הקדמה ל'חלק'

הקדמת רמב"ם לפרק 'חלק' בפירושו למשנה, מהדורת רבינוביץ, מוסד הרב קוק

השגה

ספר ההשגה לר"י אבן ג'נאח (בערבית), מהדורת דרנבורג

השטרות

ספר השטרות לרב האי גאון, מהדורת שמחה אסף

השם

ספר השם לר' אברהם בן עזרא, מהדורת ליפמאן

השרשים

ספר השרשים לר"י אבן ג'נאח, מהדורת באכער

ויקרא רבה

ויקרא רבה, ווילנא

ויקר"מ

ויקרא רבה, מהדורת מרגליות

זכרון

ספר זכרון לר' יוסף קמחי, מהדורת בכר

חבור התשובה

חבור התשובה לר' מנחם המאירי, מהדורת אברהם סופר

חובות הלבבות

חובות הלבבות לר' בחיי אבן פקודה

ח"ש

חכמת שלמה, הספרים החיצונים, מהדורת כהנא

יוסיפון

ספר יוסיפון, מהדורת פלוסר

ילמדנו

מדרש ילמדנו, בתוך: בתי מדרשות, מהדורת מאן

יל"מ

ילקוט המכירי על ספר תהלים, מהדורת באבער

יל"ש

ילקוט שמעוני, ירושלים

יסוד מורא

ספר יסוד מורא וסוד תורה לראב"ע, מהדורת יוסף כהן

יקוו המים

מאמר יקוו המים לשמואל אבן תיבון, מהדורת מ"ל ביסליכיס, פרעסבורג 1837

ירוש'

תלמוד ירושלמי

כ"י, כה"י

כתב יד, כתב היד

כלה

מסכת כלה, רבתי מהדורת היגער

ל"א

לשון אחר

ל"ב מידות

ברייתא ל"ב מידות דר' אליעזר, מהדורת באבער

ל"ק

לא קריא

לק"ט

מדרש לקח טוב (פסיקתא זוטרתא), מהדורת באבער (בראשית, שמות); ירושלים (ויקרא, במדבר, דברים)

מא"ג

מדרש אגדה, מהדורת באבער

מאזני

מאזני לשון הקדש, מהדורת אופיבך

מבחר הפנינים

מבחר הפנינים, מהדורת פיליפאווסקי

מדה"ג

מדרש הגדול, מהדורת מרגליות

מידות הנפש

מדות הנפש לר' שלמה בן גבירול, מהדורת בראון

מו"נ

מורה נבוכים לרמב"ם, מהדורת אבן שמואל

מוסרי הפילוסופים

מוסרי הפילוסופים, מהדורת לעווטנטהאל

מו"ק

מועד קטן

מחברת

מחברת מנחם למנחם בן סרוק, מהדורת סאנז-בדיוס

מחברת פיל'

מחברת מנחם למנחם בן סרוק, מהדורת פיליפאווסקי

מחה"ד

מחברת הערוך לר' פרחון, חלק הדקדוק, מהדורת שטרן

מחה"ש

מחברת הערוך לר' פרחון, חלק השרשים, מהדורת שטרן

מ"כ

משנה כסף לר' יוסף כספי, מהדורת לאסט

מכיל'

מכילתא דר' ישמעאל, מהדורת האראוויטץ-רבין

מכלל

ספר מכלול לר' דוד קמחי, מהדורת ריטטענבערג

מכשב"י

מכילתא דר' שמעון בר יוחאי, מהדורת אפשטיין-מלמד

מלמד התלמידים

מלמד התלמידים לר' יעקב אנטולי

ממ"ש

מדרש משלי, מהדורת באבער

מנחת יהודה

מנחת יהודה שונא נשים, בתוך טעם זקנים

מס"ג

מסורה גדולה

מס"ק

מסורה קטנה

מ"ר

מפי רבי

מ"ש

מדרש שמואל, מהדורת באבער

משה"ש

מדרש שיר השירים, מהדורת ורטהימר

מש"ת

משנה תורה לרמב"ם

משת"א

משנה תורה לרמב"ם מהדורת אור וישועה

מת"ד

מדרש תנאים לספר דברים, מהדורת האפמאן

נ"א

נוסח אחר

סדור רס"ג

סדור רב סעדיה גאון, מהדורת יששכר יואל

סדר רע"ג

סדר רב עמרם גאון, מהדורת גולדשמידט

סה"מ

ספר המצוות לרמב"ם

סופרים

מסכת סופרים, מהדורת היגער

סנה'

סנהדרין

סע"ר

סדר עולם רבה, מהדורת וויינשטאק

ספ"ב

ספרי על ספר במדבר, מהדורת האראוויטץ

ספ"ד

ספרי על ספר דברים, מהדורת פינקלשטיין

ספ"ז

ספרי זוטא על ספר במדבר, מהדורת האראוויטץ

ספר העתים

ספר העתים לר' יהודה הברצלוני, דפוס צילום תשכ"ד

ספר הקבלה

סדר החכמים וקורות הימים, מהדורת נויבאואר

ספר שעשועים

ספר שעשועים לר' יוסף אבן זבארה, מהדורת ישראל דוידזון, ברלין תרפ"ח

ע'

עמוד; עמודים

ע"ז

עבודה זרה

ערוך

ספר ערוך השלם, מהדורת קאהוט

פה"מ

פירוש המשנה לרמב"ם

פהמ"ק

פירוש המשנה לרמב"ם מהדורת קפאח

פס"ר

פסיקתא רבתי, מהדורת איש שלום

פר"א

פרקי ר' אליעזר, וורשא

פר"כ

פסיקתא דרב כהנא, מהדורת מנדלבוים

פרקי משה

בתוך כתבים רפואיים של הרמב"ם, מהדורת מונטנר

צחות

ספר צחות לראב"ע, מהדורת ליפמאן

צ"ל

צריך לומר, צריך להיות

קדמוניות

קדמוניות היהודים ליוסף בן מתתיהו, מהדורת שליט

קה"ז

קהלת זוטא, מהדורת באבער

קה"ר

קהלת רבה, וורשא

קלונימוס

תשובה שהשיב החכם הכולל מאש' קאל' אל הפילוסוף האלהי אנבונפוש אבן כספי, קלונימוס בן קלונימוס, מהדורת פערלעס, מינכן תרל"ט

קרני אור

קרני אור (מחוקקי יהודה), פיעטרקוב

ראב"ע תר"ע

שני פירושי ראב"ע לתרי עשר, מהדורת סימון

ר"ה

ראש השנה

רוזין

פירוש רשב"ם לתורה, מהדורת רוזין

רו"ר

רות רבה, ווילנא

רלב"ג

פירוש רלב"ג, מקראות גדולות 'הכתר' מהדורת כהן, אוניברסיטת בר-אילן

רס"ג אגרון

האגרון לרב סעדיה גאון, מהדורת אלוני

רס"ג איוב

פירוש רס"ג לאיוב, מהדורת קפאח

רס"ג איוב, תרגום

פירוש רס"ג לאיוב, מהדורת קפאח

רס"ג בראשית

פירושי רס"ג לבראשית, מהדורת צוקר

רס"ג דניאל

פירוש רס"ג לדניאל, מהדורת קפאח

רס"ג ישעיה

שרידי הפירוש של רס"ג בתוך תפסיר ישעיה, מהדורת רצהבי

רס"ג משלי

תרגום ופירוש משלי, מהדורת קפאח

רס"ג שמות

פירושי רס"ג לספר שמות, מהדורת רצהבי

רס"ג תהלים

פירוש רס"ג לתהלים, מהדורת קאפח

רס"ג תורה

פירושי רס"ג לתורה, מהדורת קאפח

רס"ג תרגום

תפסיר ישעיה לרס"ג, מהדורת רצהבי

רס"ג תר"ת

תרגום רס"ג לתורה, מהדורת חסיד י"ם

רקמה

ספר הרקמה לר"י אבן ג'נאח, מהדורת וילנסקי

רשב"ח

פירוש התורה, לרב שמואל בן חפני גאון, מהדורת גרינבאום

שה"ז

שיר השירים זוטא, מהדורת באבער

שה"ר

שיר השירים רבה, וורשא

שהר"ד

שיר השירים רבה, מהדורת דונסקי

שו"ט

שוחר טוב (מדרש תהלים), מהדורת באבער

שירת הקדש

שירת הקדש של ראב"ע, מהדורת ישראל לוין

ש"כ

שולחן כסף לר' יוסף כספי

שלשה ס"ד

שלשה ספרי דקדוק לר"י חיוג', מהדורת נוט

שלשה ספרים

שלשה ספרים לר"י אבן בלעם, מהדורת ש' אברמסון, ירושלים 1975

שמונה פרקים

שמונה פרקים לרמב"ם

שמ"ר

שמות רבה, וורשא

שמר"ש

שמות רבה, מהדורת שנאן

שע"ת

שערי תשובה לר' יונה, אשכול ירושלים

שפה ברורה

שפה ברורה לראב"ע, מהדורת ליפמאן

שפרבר

התרגום הארמי לתנ"ך, מהדורת שפרבר

שקל הקדש

שקל הקדש לר' יוסף קמחי, מהדורת גאללארץ

שרשים

ספר השרשים לר' דוד קמחי, מהדורת בייזנטאל-לברכט

ת"א

תרגום אונקלוס

ת"ג

תוספת גליון

תו"כ

תורת כהנים (ספרא דבי רב), מהדורת ווייס

תוס'

תוספתא, מהדורת צוקרמנדל

תוספ'

תוספות

תחכמוני

תחכמוני לר' יהודה אלחריזי, מהדורת שטרן

ת"י

תרגום יונתן

תיבון

פירוש המלות הזרות לשמואל אבן תיבון, בתוך: מורה נבוכים, מהדורת אבן שמואל

תלמיד רש"י

ספר איוב, מהדורת שושנה

תנ"ב

מדרש תנחומא, מהדורת באבער

תנח'

מדרש תנחומא, וורשא

תרי"ק

תוספת ר' יוסף קרא

תר"ש

תוספת ר' שמעיה

תשעים מלות

באור תשעים מלות בודדות לרס"ג, מהדורת ש"א ווערטהיימער, ירושלים תרצ"א

 

 

;