פרק א
{פרשת בראשית} [א] בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ:
[ב] והארץ היתה תהו ובהו וחשך על־פני תהום ורוח אלהים מרחפת על־פני המים:
[ג] ויאמר אלהים יהי אור ויהי־אור:
[ד] וירא אלהים את־האור כי־טוב ויבדל אלהים בין האור ובין החשך:
[ה] ויקרא אלהים ׀ לאור יום ולחשך קרא לילה ויהי־ערב ויהי־בקר יום אחד: פ
[ו] ויאמר אלהים יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין מים למים:
[ז] ויעש אלהים את־הרקיע ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל לרקיע ויהי־כן:
[ח] ויקרא אלהים לרקיע שמים ויהי־ערב ויהי־בקר יום שני: פ
[ט] ויאמר אלהים יקוו המים מתחת השמים אל־מקום אחד ותראה היבשה ויהי־כן:
[י] ויקרא אלהים ׀ ליבשה ארץ ולמקוה המים קרא ימים וירא אלהים כי־טוב:
[יא] ויאמר אלהים תדשא הארץ דשא עשב מזריע זרע עץ פרי עשה פרי למינו אשר זרעו־בו על־הארץ ויהי־כן:
[יב] ותוצא הארץ דשא עשב מזריע זרע למינהו ועץ עשה־פרי אשר זרעו־בו למינהו וירא אלהים כי־טוב:
[יג] ויהי־ערב ויהי־בקר יום שלישי: פ
[יד] ויאמר אלהים יהי מארת ברקיע השמים להבדיל בין היום ובין הלילה והיו לאתת ולמועדים ולימים ושנים:
[טו] והיו למאורת ברקיע השמים להאיר על־הארץ ויהי־כן:
[טז] ויעש אלהים את־שני המארת הגדלים את־המאור הגדל לממשלת היום ואת־המאור הקטן לממשלת הלילה ואת הכוכבים:
[יז] ויתן אתם אלהים ברקיע השמים להאיר על־הארץ:
[יח] ולמשל ביום ובלילה ולהבדיל בין האור ובין החשך וירא אלהים כי־טוב:
[יט] ויהי־ערב ויהי־בקר יום רביעי: פ
[כ] ויאמר אלהים ישרצו המים שרץ נפש חיה ועוף יעופף על־הארץ על־פני רקיע השמים:
[כא] ויברא אלהים את־התנינם הגדלים ואת כל־נפש החיה ׀ הרמשת אשר שרצו המים למינהם ואת כל־עוף כנף למינהו וירא אלהים כי־טוב:
[כב] ויברך אתם אלהים לאמר פרו ורבו ומלאו את־המים בימים והעוף ירב בארץ:
[כג] ויהי־ערב ויהי־בקר יום חמישי: פ
[כד] ויאמר אלהים תוצא הארץ נפש חיה למינה בהמה ורמש וחיתו־ארץ למינה ויהי־כן:
[כה] ויעש אלהים את־חית הארץ למינה ואת־הבהמה למינה ואת כל־רמש האדמה למינהו וירא אלהים כי־טוב:
[כו] ויאמר אלהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו וירדו בדגת הים ובעוף השמים ובבהמה ובכל־הארץ ובכל־הרמש הרמש על־הארץ:
[כז] ויברא אלהים ׀ את־האדם בצלמו בצלם אלהים ברא אתו זכר ונקבה ברא אתם:
[כח] ויברך אתם אלהים ויאמר להם אלהים פרו ורבו ומלאו את־הארץ וכבשה ורדו בדגת הים ובעוף השמים ובכל־חיה הרמשת על־הארץ:
[כט] ויאמר אלהים הנה נתתי לכם את־כל־עשב׀ זרע זרע אשר על־פני כל־הארץ ואת־כל־העץ אשר־בו פרי־עץ זרע זרע לכם יהיה לאכלה:
[ל] ולכל־חית הארץ ולכל־עוף השמים ולכל׀ רומש על־הארץ אשר־בו נפש חיה את־כל־ירק עשב לאכלה ויהי־כן:
[לא] וירא אלהים את־כל־אשר עשה והנה־טוב מאד ויהי־ערב ויהי־בקר יום הששי: פ