פרק י
[א] ואלה תולדת בני־נח שם חם ויפת ויולדו להם בנים אחר המבול:
[ב] בני יפת גמר ומגוג ומדי ויון ותבל ומשך ותירס:
[ג] ובני גמר אשכנז וריפת ותגרמה:
[ד] ובני יון אלישה ותרשיש כתים ודדנים:
[ה] מאלה נפרדו איי הגוים בארצתם איש ללשנו למשפחתם בגויהם:
[ו] ובני חם כוש ומצרים ופוט וכנען:
[ז] ובני כוש סבא וחוילה וסבתה ורעמה וסבתכא ובני רעמה שבא ודדן:
[ח] וכוש ילד את־נמרד הוא החל להיות גבר בארץ:
[ט] הוא־היה גבר־ציד לפני יהוה על־כן יאמר כנמרד גבור ציד לפני יהוה:
[י] ותהי ראשית ממלכתו בבל וארך ואכד וכלנה בארץ שנער:
[יא] מן־הארץ ההוא יצא אשור ויבן את־נינוה ואת־רחבת עיר ואת־כלח:
[יב] ואת־רסן בין נינוה ובין כלח הוא העיר הגדלה:
[יג] ומצרים ילד את־לודים ואת־ענמים ואת־להבים ואת־נפתחים:
[יד] ואת־פתרסים ואת־כסלחים אשר יצאו משם פלשתים ואת־כפתרים: ס
[טו] וכנען ילד את־צידן בכרו ואת־חת:
[טז] ואת־היבוסי ואת־האמרי ואת הגרגשי:
[יז] ואת־החוי ואת־הערקי ואת־הסיני:
[יח] ואת־הארודי ואת־הצמרי ואת־החמתי ואחר נפצו משפחות הכנעני:
[יט] ויהי גבול הכנעני מצידן באכה גררה עד־עזה באכה סדמה ועמרה ואדמה וצבים עד־לשע:
[כ] אלה בני־חם למשפחתם ללשנתם בארצתם בגויהם: ס
[כא] ולשם ילד גם־הוא אבי כל־בני־עבר אחי יפת הגדול:
[כב] בני שם עילם ואשור וארפכשד ולוד וארם:
[כג] ובני ארם עוץ וחול וגתר ומש:
[כד] וארפכשד ילד את־שלח ושלח ילד את־עבר:
[כה] ולעבר ילד שני בנים שם האחד פלג כי בימיו נפלגה הארץ ושם אחיו יקטן:
[כו] ויקטן ילד את־אלמודד ואת־שלף ואת־חצרמות ואת־ירח:
[כז] ואת־הדורם ואת־אוזל ואת־דקלה:
[כח] ואת־עובל ואת־אבימאל ואת־שבא:
[כט] ואת־אופר ואת־חוילה ואת־יובב כל־אלה בני יקטן:
[ל] ויהי מושבם ממשא באכה ספרה הר הקדם:
[לא] אלה בני־שם למשפחתם ללשנתם בארצתם לגויהם:
[לב] אלה משפחת בני־נח לתולדתם בגויהם ומאלה נפרדו הגוים בארץ אחר המבול: פ