פרק יא
[שביעי] [א] ויהי כל־הארץ שפה אחת ודברים אחדים:
[ב] ויהי בנסעם מקדם וימצאו בקעה בארץ שנער וישבו שם:
[ג] ויאמרו איש אל־רעהו הבה נלבנה לבנים ונשרפה לשרפה ותהי להם הלבנה לאבן והחמר היה להם לחמר:
[ד] ויאמרו הבה׀ נבנה־לנו עיר ומגדל וראשו בשמים ונעשה־לנו שם פן־נפוץ על־פני כל־הארץ:
[ה] וירד יהוה לראת את־העיר ואת־המגדל אשר בנו בני האדם:
[ו] ויאמר יהוה הן עם אחד ושפה אחת לכלם וזה החלם לעשות ועתה לא־יבצר מהם כל אשר יזמו לעשות:
[ז] הבה נרדה ונבלה שם שפתם אשר לא ישמעו איש שפת רעהו:
[ח] ויפץ יהוה אתם משם על־פני כל־הארץ ויחדלו לבנת העיר:
[ט] על־כן קרא שמה בבל כי־שם בלל יהוה שפת כל־הארץ ומשם הפיצם יהוה על־פני כל־הארץ: פ
[י] אלה תולדת שם שם בן־מאת שנה ויולד את־ארפכשד שנתים אחר המבול:
[יא] ויחי־שם אחרי הולידו את־ארפכשד חמש מאות שנה ויולד בנים ובנות: ס
[יב] וארפכשד חי חמש ושלשים שנה ויולד את־שלח:
[יג] ויחי ארפכשד אחרי הולידו את־שלח שלש שנים וארבע מאות שנה ויולד בנים ובנות: ס
[יד] ושלח חי שלשים שנה ויולד את־עבר:
[טו] ויחי־שלח אחרי הולידו את־עבר שלש שנים וארבע מאות שנה ויולד בנים ובנות: ס
[טז] ויחי־עבר ארבע ושלשים שנה ויולד את־פלג:
[יז] ויחי־עבר אחרי הולידו את־פלג שלשים שנה וארבע מאות שנה ויולד בנים ובנות: ס
[יח] ויחי־פלג שלשים שנה ויולד את־רעו:
[יט] ויחי־פלג אחרי הולידו את־רעו תשע שנים ומאתים שנה ויולד בנים ובנות: ס
[כ] ויחי רעו שתים ושלשים שנה ויולד את־שרוג:
[כא] ויחי רעו אחרי הולידו את־שרוג שבע שנים ומאתים שנה ויולד בנים ובנות: ס
[כב] ויחי שרוג שלשים שנה ויולד את־נחור:
[כג] ויחי שרוג אחרי הולידו את־נחור מאתים שנה ויולד בנים ובנות: ס
[כד] ויחי נחור תשע ועשרים שנה ויולד את־תרח:
[כה] ויחי נחור אחרי הולידו את־תרח תשע־עשרה שנה ומאת שנה ויולד בנים ובנות: ס
[כו] ויחי־תרח שבעים שנה ויולד את־אברם את־נחור ואת־הרן:
[כז] ואלה תולדת תרח תרח הוליד את־אברם את־נחור ואת־הרן והרן הוליד את־לוט:
[כח] וימת הרן על־פני תרח אביו בארץ מולדתו באור כשדים:
[מפטיר] [כט] ויקח אברם ונחור להם נשים שם אשת־אברם שרי ושם אשת־נחור מלכה בת־הרן אבי־מלכה ואבי יסכה:
[ל] ותהי שרי עקרה אין לה ולד:
[לא] ויקח תרח את־אברם בנו ואת־לוט בן־הרן בן־בנו ואת שרי כלתו אשת אברם בנו ויצאו אתם מאור כשדים ללכת ארצה כנען ויבאו עד־חרן וישבו שם:
[לב] ויהיו ימי־תרח חמש שנים ומאתים שנה וימת תרח בחרן: פ