פרק יד
[רביעי] [א] ויהי בימי אמרפל מלך־שנער אריוך מלך אלסר כדרלעמר מלך עילם ותדעל מלך גוים:
[ב] עשו מלחמה את־ברע מלך סדם ואת־ברשע מלך עמרה שנאב׀ מלך אדמה ושמאבר מלך צביים צבוים ומלך בלע היא־צער:
[ג] כל־אלה חברו אל־עמק השדים הוא ים המלח:
[ד] שתים עשרה שנה עבדו את־כדרלעמר ושלש־עשרה שנה מרדו:
[ה] ובארבע עשרה שנה בא כדרלעמר והמלכים אשר אתו ויכו את־רפאים בעשתרת קרנים ואת־הזוזים בהם ואת האימים בשוה קריתים:
[ו] ואת־החרי בהררם שעיר עד איל פארן אשר על־המדבר:
[ז] וישבו ויבאו אל־עין משפט הוא קדש ויכו את־כל־שדה העמלקי וגם את־האמרי הישב בחצצן תמר:
[ח] ויצא מלך־סדם ומלך עמרה ומלך אדמה ומלך צביים צבוים ומלך בלע הוא־צער ויערכו אתם מלחמה בעמק השדים:
[ט] את כדרלעמר מלך עילם ותדעל מלך גוים ואמרפל מלך שנער ואריוך מלך אלסר ארבעה מלכים את־החמשה:
[י] ועמק השדים בארת בארת חמר וינסו מלך־סדם ועמרה ויפלו־שמה והנשארים הרה נסו:
[יא] ויקחו את־כל־רכש סדם ועמרה ואת־כל־אכלם וילכו:
[יב] ויקחו את־לוט ואת־רכשו בן־אחי אברם וילכו והוא ישב בסדם:
[יג] ויבא הפליט ויגד לאברם העברי והוא שכן באלני ממרא האמרי אחי אשכל ואחי ענר והם בעלי ברית־אברם:
[יד] וישמע אברם כי נשבה אחיו וירק את־חניכיו ילידי ביתו שמנה עשר ושלש מאות וירדף עד־דן:
[טו] ויחלק עליהם ׀ לילה הוא ועבדיו ויכם וירדפם עד־חובה אשר משמאל לדמשק:
[טז] וישב את כל־הרכש וגם את־לוט אחיו ורכשו השיב וגם את־הנשים ואת־העם:
[יז] ויצא מלך־סדם לקראתו אחרי שובו מהכות את־כדרלעמר ואת־המלכים אשר אתו אל־עמק שוה הוא עמק המלך:
[יח] ומלכי־צדק מלך שלם הוציא לחם ויין והוא כהן לאל עליון:
[יט] ויברכהו ויאמר ברוך אברם לאל עליון קנה שמים וארץ:
[כ] וברוך אל עליון אשר־מגן צריך בידך ויתן־לו מעשר מכל:
[חמישי] [כא] ויאמר מלך־סדם אל־אברם תן־לי הנפש והרכש קח־לך:
[כב] ויאמר אברם אל־מלך סדם הרמתי ידי אל־יהוה אל עליון קנה שמים וארץ:
[כג] אם־מחוט ועד שרוך־נעל ואם־אקח מכל־אשר־לך ולא תאמר אני העשרתי את־אברם:
[כד] בלעדי רק אשר אכלו הנערים וחלק האנשים אשר הלכו אתי ענר אשכל וממרא הם יקחו חלקם: ס