פרק טז
[א] ושרי אשת אברם לא ילדה לו ולה שפחה מצרית ושמה הגר:
[ב] ותאמר שרי אל־אברם הנה־נא עצרני יהוה מלדת בא־נא אל־שפחתי אולי אבנה ממנה וישמע אברם לקול שרי:
[ג] ותקח שרי אשת־אברם את־הגר המצרית שפחתה מקץ עשר שנים לשבת אברם בארץ כנען ותתן אתה לאברם אישה לו לאשה:
[ד] ויבא אל־הגר ותהר ותרא כי הרתה ותקל גברתה בעיניה:
[ה] ותאמר שרי אל־אברם חמסי עליך אנכי נתתי שפחתי בחיקך ותרא כי הרתה ואקל בעיניה ישפט יהוה ביני וביניך:
[ו] ויאמר אברם אל־שרי הנה שפחתך בידך עשי־לה הטוב בעיניך ותענה שרי ותברח מפניה:
[ז] וימצאה מלאך יהוה על־עין המים במדבר על־העין בדרך שור:
[ח] ויאמר הגר שפחת שרי אי־מזה באת ואנה תלכי ותאמר מפני שרי גברתי אנכי ברחת:
[ט] ויאמר לה מלאך יהוה שובי אל־גברתך והתעני תחת ידיה:
[י] ויאמר לה מלאך יהוה הרבה ארבה את־זרעך ולא יספר מרב:
[יא] ויאמר לה מלאך יהוה הנך הרה וילדת בן וקראת שמו ישמעאל כי־שמע יהוה אל־עניך:
[יב] והוא יהיה פרא אדם ידו בכל ויד כל בו ועל־פני כל־אחיו ישכן:
[יג] ותקרא שם־יהוה הדבר אליה אתה אל ראי כי אמרה הגם הלם ראיתי אחרי ראי:
[יד] על־כן קרא לבאר באר לחי ראי הנה בין־קדש ובין ברד:
[טו] ותלד הגר לאברם בן ויקרא אברם שם־בנו אשר־ילדה הגר ישמעאל:
[טז] ואברם בן־שמנים שנה ושש שנים בלדת־הגר את־ישמעאל לאברם: ס