פרק יז
[א] ויהי אברם בן־תשעים שנה ותשע שנים וירא יהוה אל־אברם ויאמר אליו אני־אל שדי התהלך לפני והיה תמים:
[ב] ואתנה בריתי ביני ובינך וארבה אותך במאד מאד:
[ג] ויפל אברם על־פניו וידבר אתו אלהים לאמר:
[ד] אני הנה בריתי אתך והיית לאב המון גוים:
[ה] ולא־יקרא עוד את־שמך אברם והיה שמך אברהם כי אב־המון גוים נתתיך:
[ו] והפרתי אתך במאד מאד ונתתיך לגוים ומלכים ממך יצאו:
[שביעי] [ז] והקמתי את־בריתי ביני ובינך ובין זרעך אחריך לדרתם לברית עולם להיות לך לאלהים ולזרעך אחריך:
[ח] ונתתי לך ולזרעך אחריך את׀ ארץ מגריך את כל־ארץ כנען לאחזת עולם והייתי להם לאלהים:
[ט] ויאמר אלהים אל־אברהם ואתה את־בריתי תשמר אתה וזרעך אחריך לדרתם:
[י] זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם ובין זרעך אחריך המול לכם כל־זכר:
[יא] ונמלתם את בשר ערלתכם והיה לאות ברית ביני וביניכם:
[יב] ובן־שמנת ימים ימול לכם כל־זכר לדרתיכם יליד בית ומקנת־כסף מכל בן־נכר אשר לא מזרעך הוא:
[יג] המול ׀ ימול יליד ביתך ומקנת כספך והיתה בריתי בבשרכם לברית עולם:
[יד] וערל ׀ זכר אשר לא־ימול את־בשר ערלתו ונכרתה הנפש ההוא מעמיה את־בריתי הפר: ס
[טו] ויאמר אלהים אל־אברהם שרי אשתך לא־תקרא את־שמה שרי כי שרה שמה:
[טז] וברכתי אתה וגם נתתי ממנה לך בן וברכתיה והיתה לגוים מלכי עמים ממנה יהיו:
[יז] ויפל אברהם על־פניו ויצחק ויאמר בלבו הלבן מאה־שנה יולד ואם־שרה הבת־תשעים שנה תלד:
[יח] ויאמר אברהם אל־האלהים לו ישמעאל יחיה לפניך:
[יט] ויאמר אלהים אבל שרה אשתך ילדת לך בן וקראת את־שמו יצחק והקמתי את־בריתי אתו לברית עולם לזרעו אחריו:
[כ] ולישמעאל שמעתיך הנה׀ ברכתי אתו והפריתי אתו והרביתי אתו במאד מאד שנים־עשר נשיאם יוליד ונתתיו לגוי גדול:
[כא] ואת־בריתי אקים את־יצחק אשר תלד לך שרה למועד הזה בשנה האחרת:
[כב] ויכל לדבר אתו ויעל אלהים מעל אברהם:
[כג] ויקח אברהם את־ישמעאל בנו ואת כל־ילידי ביתו ואת כל־מקנת כספו כל־זכר באנשי בית אברהם וימל את־בשר ערלתם בעצם היום הזה כאשר דבר אתו אלהים:
[מפטיר] [כד] ואברהם בן־תשעים ותשע שנה בהמלו בשר ערלתו:
[כה] וישמעאל בנו בן־שלש עשרה שנה בהמלו את בשר ערלתו:
[כו] בעצם היום הזה נמול אברהם וישמעאל בנו:
[כז] וכל־אנשי ביתו יליד בית ומקנת־כסף מאת בן־נכר נמלו אתו: פ