פרק כא
[א] ויהוה פקד את־שרה כאשר אמר ויעש יהוה לשרה כאשר דבר:
[ב] ותהר ותלד שרה לאברהם בן לזקניו למועד אשר־דבר אתו אלהים:
[ג] ויקרא אברהם את־שם־בנו הנולד־לו אשר־ילדה־לו שרה יצחק:
[ד] וימל אברהם את־יצחק בנו בן־שמנת ימים כאשר צוה אתו אלהים:
[חמישי] [ה] ואברהם בן־מאת שנה בהולד לו את יצחק בנו:
[ו] ותאמר שרה צחק עשה לי אלהים כל־השמע יצחק־לי:
[ז] ותאמר מי מלל לאברהם היניקה בנים שרה כי־ילדתי בן לזקניו:
[ח] ויגדל הילד ויגמל ויעש אברהם משתה גדול ביום הגמל את־יצחק:
[ט] ותרא שרה את־בן־הגר המצרית אשר־ילדה לאברהם מצחק:
[י] ותאמר לאברהם גרש האמה הזאת ואת־בנה כי לא יירש בן־האמה הזאת עם־בני עם־יצחק:
[יא] וירע הדבר מאד בעיני אברהם על אודת בנו:
[יב] ויאמר אלהים אל־אברהם אל־ירע בעיניך על־הנער ועל־אמתך כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקלה כי ביצחק יקרא לך זרע:
[יג] וגם את־בן־האמה לגוי אשימנו כי זרעך הוא:
[יד] וישכם אברהם ׀ בבקר ויקח־לחם וחמת מים ויתן אל־הגר שם על־שכמה ואת־הילד וישלחה ותלך ותתע במדבר באר שבע:
[טו] ויכלו המים מן־החמת ותשלך את־הילד תחת אחד השיחם:
[טז] ותלך ותשב לה מנגד הרחק כמטחוי קשת כי אמרה אל־אראה במות הילד ותשב מנגד ותשא את־קלה ותבך:
[יז] וישמע אלהים את־קול הנער ויקרא מלאך אלהים ׀ אל־הגר מן־השמים ויאמר לה מה־לך הגר אל־תיראי כי־שמע אלהים אל־קול הנער באשר הוא־שם:
[יח] קומי שאי את־הנער והחזיקי את־ידך בו כי־לגוי גדול אשימנו:
[יט] ויפקח אלהים את־עיניה ותרא באר מים ותלך ותמלא את־החמת מים ותשק את־הנער:
[כ] ויהי אלהים את־הנער ויגדל וישב במדבר ויהי רבה קשת:
[כא] וישב במדבר פארן ותקח־לו אמו אשה מארץ מצרים: פ
[ששי] [כב] ויהי בעת ההוא ויאמר אבימלך ופיכל שר־צבאו אל־אברהם לאמר אלהים עמך בכל אשר־אתה עשה:
[כג] ועתה השבעה לי באלהים הנה אם־תשקר לי ולניני ולנכדי כחסד אשר־עשיתי עמך תעשה עמדי ועם־הארץ אשר־גרתה בה:
[כד] ויאמר אברהם אנכי אשבע:
[כה] והוכח אברהם את־אבימלך על־אדות באר המים אשר גזלו עבדי אבימלך:
[כו] ויאמר אבימלך לא ידעתי מי עשה את־הדבר הזה וגם־אתה לא־הגדת לי וגם אנכי לא שמעתי בלתי היום:
[כז] ויקח אברהם צאן ובקר ויתן לאבימלך ויכרתו שניהם ברית:
[כח] ויצב אברהם את־שבע כבשת הצאן לבדהן:
[כט] ויאמר אבימלך אל־אברהם מה הנה שבע כבשת האלה אשר הצבת לבדנה:
[ל] ויאמר כי את־שבע כבשת תקח מידי בעבור תהיה־לי לעדה כי חפרתי את־הבאר הזאת:
[לא] על־כן קרא למקום ההוא באר שבע כי שם נשבעו שניהם:
[לב] ויכרתו ברית בבאר שבע ויקם אבימלך ופיכל שר־צבאו וישבו אל־ארץ פלשתים:
[לג] ויטע אשל בבאר שבע ויקרא־שם בשם יהוה אל עולם:
[לד] ויגר אברהם בארץ פלשתים ימים רבים: פ