פרק כב
[שביעי] [א] ויהי אחר הדברים האלה והאלהים נסה את־אברהם ויאמר אליו אברהם ויאמר הנני:
[ב] ויאמר קח־נא את־בנך את־יחידך אשר־אהבת את־יצחק ולך־לך אל־ארץ המריה והעלהו שם לעלה על אחד ההרים אשר אמר אליך:
[ג] וישכם אברהם בבקר ויחבש את־חמרו ויקח את־שני נעריו אתו ואת יצחק בנו ויבקע עצי עלה ויקם וילך אל־המקום אשר־אמר־לו האלהים:
[ד] ביום השלישי וישא אברהם את־עיניו וירא את־המקום מרחק:
[ה] ויאמר אברהם אל־נעריו שבו־לכם פה עם־החמור ואני והנער נלכה עד־כה ונשתחוה ונשובה אליכם:
[ו] ויקח אברהם את־עצי העלה וישם על־יצחק בנו ויקח בידו את־האש ואת־המאכלת וילכו שניהם יחדו:
[ז] ויאמר יצחק אל־אברהם אביו ויאמר אבי ויאמר הנני בני ויאמר הנה האש והעצים ואיה השה לעלה:
[ח] ויאמר אברהם אלהים יראה־לו השה לעלה בני וילכו שניהם יחדו:
[ט] ויבאו אל־המקום אשר אמר־לו האלהים ויבן שם אברהם את־המזבח ויערך את־העצים ויעקד את־יצחק בנו וישם אתו על־המזבח ממעל לעצים:
[י] וישלח אברהם את־ידו ויקח את־המאכלת לשחט את־בנו:
[יא] ויקרא אליו מלאך יהוה מן־השמים ויאמר אברהם ׀ אברהם ויאמר הנני:
[יב] ויאמר אל־תשלח ידך אל־הנער ואל־תעש לו מאומה כי׀ עתה ידעתי כי־ירא אלהים אתה ולא חשכת את־בנך את־יחידך ממני:
[יג] וישא אברהם את־עיניו וירא והנה־איל אחר נאחז בסבך בקרניו וילך אברהם ויקח את־האיל ויעלהו לעלה תחת בנו:
[יד] ויקרא אברהם שם־המקום ההוא יהוה ׀ יראה אשר יאמר היום בהר יהוה יראה:
[טו] ויקרא מלאך יהוה אל־אברהם שנית מן־השמים:
[טז] ויאמר בי נשבעתי נאם־יהוה כי יען אשר עשית את־הדבר הזה ולא חשכת את־בנך את־יחידך:
[יז] כי־ברך אברכך והרבה ארבה את־זרעך ככוכבי השמים וכחול אשר על־שפת הים וירש זרעך את שער איביו:
[יח] והתברכו בזרעך כל גויי הארץ עקב אשר שמעת בקלי:
[יט] וישב אברהם אל־נעריו ויקמו וילכו יחדו אל־באר שבע וישב אברהם בבאר שבע: פ
[מפטיר] [כ] ויהי אחרי הדברים האלה ויגד לאברהם לאמר הנה ילדה מלכה גם־הוא בנים לנחור אחיך:
[כא] את־עוץ בכרו ואת־בוז אחיו ואת־קמואל אבי ארם:
[כב] ואת־כשד ואת־חזו ואת־פלדש ואת־ידלף ואת בתואל:
[כג] ובתואל ילד את־רבקה שמנה אלה ילדה מלכה לנחור אחי אברהם:
[כד] ופילגשו ושמה ראומה ותלד גם־הוא את־טבח ואת־גחם ואת־תחש ואת־מעכה: פ