פרק כג
{פרשת חיי שרה} [א] ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים שני חיי שרה:
[ב] ותמת שרה בקרית ארבע הוא חברון בארץ כנען ויבא אברהם לספד לשרה ולבכתה:
[ג] ויקם אברהם מעל פני מתו וידבר אל־בני־חת לאמר:
[ד] גר־ותושב אנכי עמכם תנו לי אחזת־קבר עמכם ואקברה מתי מלפני:
[ה] ויענו בני־חת את־אברהם לאמר לו:
[ו] שמענו ׀ אדני נשיא אלהים אתה בתוכנו במבחר קברינו קבר את־מתך איש ממנו את־קברו לא־יכלה ממך מקבר מתך:
[ז] ויקם אברהם וישתחו לעם־הארץ לבני־חת:
[ח] וידבר אתם לאמר אם־יש את־נפשכם לקבר את־מתי מלפני שמעוני ופגעו־לי בעפרון בן־צחר:
[ט] ויתן־לי את־מערת המכפלה אשר־לו אשר בקצה שדהו בכסף מלא יתננה לי בתוככם לאחזת־קבר:
[י] ועפרון ישב בתוך בני־חת ויען עפרון החתי את־אברהם באזני בני־חת לכל באי שער־עירו לאמר:
[יא] לא־אדני שמעני השדה נתתי לך והמערה אשר־בו לך נתתיה לעיני בני־עמי נתתיה לך קבר מתך:
[יב] וישתחו אברהם לפני עם הארץ:
[יג] וידבר אל־עפרון באזני עם־הארץ לאמר אך אם־אתה לו שמעני נתתי כסף השדה קח ממני ואקברה את־מתי שמה:
[יד] ויען עפרון את־אברהם לאמר לו:
[טו] אדני שמעני ארץ ארבע מאת שקל־כסף ביני ובינך מה־הוא ואת־מתך קבר:
[טז] וישמע אברהם אל־עפרון וישקל אברהם לעפרן את־הכסף אשר דבר באזני בני־חת ארבע מאות שקל כסף עבר לסחר:
[שני] [יז] ויקם׀ שדה עפרון אשר במכפלה אשר לפני ממרא השדה והמערה אשר־בו וכל־העץ אשר בשדה אשר בכל־גבלו סביב:
[יח] לאברהם למקנה לעיני בני־חת בכל באי שער־עירו:
[יט] ואחרי־כן קבר אברהם את־שרה אשתו אל־מערת שדה המכפלה על־פני ממרא הוא חברון בארץ כנען:
[כ] ויקם השדה והמערה אשר־בו לאברהם לאחזת־קבר מאת בני־חת: ס