פרק כה
[ששי] [א] ויסף אברהם ויקח אשה ושמה קטורה:
[ב] ותלד לו את־זמרן ואת־יקשן ואת־מדן ואת־מדין ואת־ישבק ואת־שוח:
[ג] ויקשן ילד את־שבא ואת־דדן ובני דדן היו אשורם ולטושם ולאמים:
[ד] ובני מדין עיפה ועפר וחנך ואבידע ואלדעה כל־אלה בני קטורה:
[ה] ויתן אברהם את־כל־אשר־לו ליצחק:
[ו] ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנת וישלחם מעל יצחק בנו בעודנו חי קדמה אל־ארץ קדם:
[ז] ואלה ימי שני־חיי אברהם אשר־חי מאת שנה ושבעים שנה וחמש שנים:
[ח] ויגוע וימת אברהם בשיבה טובה זקן ושבע ויאסף אל־עמיו:
[ט] ויקברו אתו יצחק וישמעאל בניו אל־מערת המכפלה אל־שדה עפרן בן־צחר החתי אשר על־פני ממרא:
[י] השדה אשר־קנה אברהם מאת בני־חת שמה קבר אברהם ושרה אשתו:
[יא] ויהי אחרי מות אברהם ויברך אלהים את־יצחק בנו וישב יצחק עם־באר לחי ראי: פ
[שביעי] [יב] ואלה תלדת ישמעאל בן־אברהם אשר ילדה הגר המצרית שפחת שרה לאברהם:
[יג] ואלה שמות בני ישמעאל בשמתם לתולדתם בכר ישמעאל נבית וקדר ואדבאל ומבשם:
[יד] ומשמע ודומה ומשא:
[טו] חדד ותימא יטור נפיש וקדמה:
[מפטיר] [טז] אלה הם בני ישמעאל ואלה שמתם בחצריהם ובטירתם שנים־עשר נשיאם לאמתם:
[יז] ואלה שני חיי ישמעאל מאת שנה ושלשים שנה ושבע שנים ויגוע וימת ויאסף אל־עמיו:
[יח] וישכנו מחוילה עד־שור אשר על־פני מצרים באכה אשורה על־פני כל־אחיו נפל: פ
{פרשת תולדות} [יט] ואלה תולדת יצחק בן־אברהם אברהם הוליד את־יצחק:
[כ] ויהי יצחק בן־ארבעים שנה בקחתו את־רבקה בת־בתואל הארמי מפדן ארם אחות לבן הארמי לו לאשה:
[כא] ויעתר יצחק ליהוה לנכח אשתו כי עקרה הוא ויעתר לו יהוה ותהר רבקה אשתו:
[כב] ויתרצצו הבנים בקרבה ותאמר אם־כן למה זה אנכי ותלך לדרש את־יהוה:
[כג] ויאמר יהוה לה שני גיים גוים בבטנך ושני לאמים ממעיך יפרדו ולאם מלאם יאמץ ורב יעבד צעיר:
[כד] וימלאו ימיה ללדת והנה תומם בבטנה:
[כה] ויצא הראשון אדמוני כלו כאדרת שער ויקראו שמו עשו:
[כו] ואחרי־כן יצא אחיו וידו אחזת בעקב עשו ויקרא שמו יעקב ויצחק בן־ששים שנה בלדת אתם:
[כז] ויגדלו הנערים ויהי עשו איש ידע ציד איש שדה ויעקב איש תם ישב אהלים:
[כח] ויאהב יצחק את־עשו כי־ציד בפיו ורבקה אהבת את־יעקב:
[כט] ויזד יעקב נזיד ויבא עשו מן־השדה והוא עיף:
[ל] ויאמר עשו אל־יעקב הלעיטני נא מן־האדם האדם הזה כי עיף אנכי על־כן קרא־שמו אדום:
[לא] ויאמר יעקב מכרה כיום את־בכרתך לי:
[לב] ויאמר עשו הנה אנכי הולך למות ולמה־זה לי בכרה:
[לג] ויאמר יעקב השבעה לי כיום וישבע לו וימכר את־בכרתו ליעקב:
[לד] ויעקב נתן לעשו לחם ונזיד עדשים ויאכל וישת ויקם וילך ויבז עשו את־הבכרה: פ