פרק כח
[א] ויקרא יצחק אל־יעקב ויברך אתו ויצוהו ויאמר לו לא־תקח אשה מבנות כנען:
[ב] קום לך פדנה ארם ביתה בתואל אבי אמך וקח־לך משם אשה מבנות לבן אחי אמך:
[ג] ואל שדי יברך אתך ויפרך וירבך והיית לקהל עמים:
[ד] ויתן־לך את־ברכת אברהם לך ולזרעך אתך לרשתך את־ארץ מגריך אשר־נתן אלהים לאברהם:
[שביעי] [ה] וישלח יצחק את־יעקב וילך פדנה ארם אל־לבן בן־בתואל הארמי אחי רבקה אם יעקב ועשו:
[ו] וירא עשו כי־ברך יצחק את־יעקב ושלח אתו פדנה ארם לקחת־לו משם אשה בברכו אתו ויצו עליו לאמר לא־תקח אשה מבנות כנען:
[מפטיר] [ז] וישמע יעקב אל־אביו ואל־אמו וילך פדנה ארם:
[ח] וירא עשו כי רעות בנות כנען בעיני יצחק אביו:
[ט] וילך עשו אל־ישמעאל ויקח את־מחלת׀ בת־ישמעאל בן־אברהם אחות נביות על־נשיו לו לאשה: ס
{פרשת ויצא} [י] ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה:
[יא] ויפגע במקום וילן שם כי־בא השמש ויקח מאבני המקום וישם מראשתיו וישכב במקום ההוא:
[יב] ויחלם והנה סלם מצב ארצה וראשו מגיע השמימה והנה מלאכי אלהים עלים וירדים בו:
[יג] והנה יהוה נצב עליו ויאמר אני יהוה אלהי אברהם אביך ואלהי יצחק הארץ אשר אתה שכב עליה לך אתננה ולזרעך:
[יד] והיה זרעך כעפר הארץ ופרצת ימה וקדמה וצפנה ונגבה ונברכו בך כל־משפחת האדמה ובזרעך:
[טו] והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר־תלך והשבתיך אל־האדמה הזאת כי לא אעזבך עד אשר אם־עשיתי את אשר־דברתי לך:
[טז] וייקץ יעקב משנתו ויאמר אכן יש יהוה במקום הזה ואנכי לא ידעתי:
[יז] ויירא ויאמר מה־נורא המקום הזה אין זה כי אם־בית אלהים וזה שער השמים:
[יח] וישכם יעקב בבקר ויקח את־האבן אשר־שם מראשתיו וישם אתה מצבה ויצק שמן על־ראשה:
[יט] ויקרא את־שם־המקום ההוא בית־אל ואולם לוז שם־העיר לראשנה:
[כ] וידר יעקב נדר לאמר אם־יהיה אלהים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנכי הולך ונתן־לי לחם לאכל ובגד ללבש:
[כא] ושבתי בשלום אל־בית אבי והיה יהוה לי לאלהים:
[כב] והאבן הזאת אשר־שמתי מצבה יהיה בית אלהים וכל אשר תתן־לי עשר אעשרנו לך: