פרק לג
[א] וישא יעקב עיניו וירא והנה עשו בא ועמו ארבע מאות איש ויחץ את־הילדים על־לאה ועל־רחל ועל שתי השפחות:
[ב] וישם את־השפחות ואת־ילדיהן ראשנה ואת־לאה וילדיה אחרנים ואת־רחל ואת־יוסף אחרנים:
[ג] והוא עבר לפניהם וישתחו ארצה שבע פעמים עד־גשתו עד־אחיו:
[ד] וירץ עשו לקראתו ויחבקהו ויפל על־צוארו וישקהו ויבכו:
[ה] וישא את־עיניו וירא את־הנשים ואת־הילדים ויאמר מי־אלה לך ויאמר הילדים אשר־חנן אלהים את־עבדך:
[רביעי] [ו] ותגשן השפחות הנה וילדיהן ותשתחוין:
[ז] ותגש גם־לאה וילדיה וישתחוו ואחר נגש יוסף ורחל וישתחוו:
[ח] ויאמר מי לך כל־המחנה הזה אשר פגשתי ויאמר למצא־חן בעיני אדני:
[ט] ויאמר עשו יש־לי רב אחי יהי לך אשר־לך:
[י] ויאמר יעקב אל־נא אם־נא מצאתי חן בעיניך ולקחת מנחתי מידי כי על־כן ראיתי פניך כראת פני אלהים ותרצני:
[יא] קח־נא את־ברכתי אשר הבאת לך כי־חנני אלהים וכי יש־לי־כל ויפצר־בו ויקח:
[יב] ויאמר נסעה ונלכה ואלכה לנגדך:
[יג] ויאמר אליו אדני ידע כי־הילדים רכים והצאן והבקר עלות עלי ודפקום יום אחד ומתו כל־הצאן:
[יד] יעבר־נא אדני לפני עבדו ואני אתנהלה לאטי לרגל המלאכה אשר־לפני ולרגל הילדים עד אשר־אבא אל־אדני שעירה:
[טו] ויאמר עשו אציגה־נא עמך מן־העם אשר אתי ויאמר למה זה אמצא־חן בעיני אדני:
[טז] וישב ביום ההוא עשו לדרכו שעירה:
[יז] ויעקב נסע סכתה ויבן לו בית ולמקנהו עשה סכת על־כן קרא שם־המקום סכות: ס
[יח] ויבא יעקב שלם עיר שכם אשר בארץ כנען בבאו מפדן ארם ויחן את־פני העיר:
[יט] ויקן את־חלקת השדה אשר נטה־שם אהלו מיד בני־חמור אבי שכם במאה קשיטה:
[כ] ויצב־שם מזבח ויקרא־לו אל אלהי ישראל: ס