פרק לה
[א] ויאמר אלהים אל־יעקב קום עלה בית־אל ושב־שם ועשה־שם מזבח לאל הנראה אליך בברחך מפני עשו אחיך:
[ב] ויאמר יעקב אל־ביתו ואל כל־אשר עמו הסרו את־אלהי הנכר אשר בתככם והטהרו והחליפו שמלתיכם:
[ג] ונקומה ונעלה בית־אל ואעשה־שם מזבח לאל הענה אתי ביום צרתי ויהי עמדי בדרך אשר הלכתי:
[ד] ויתנו אל־יעקב את כל־אלהי הנכר אשר בידם ואת־הנזמים אשר באזניהם ויטמן אתם יעקב תחת האלה אשר עם־שכם:
[ה] ויסעו ויהי׀ חתת אלהים על־הערים אשר סביבותיהם ולא רדפו אחרי בני יעקב:
[ו] ויבא יעקב לוזה אשר בארץ כנען הוא בית־אל הוא וכל־העם אשר־עמו:
[ז] ויבן שם מזבח ויקרא למקום אל בית־אל כי שם נגלו אליו האלהים בברחו מפני אחיו:
[ח] ותמת דברה מינקת רבקה ותקבר מתחת לבית־אל תחת האלון ויקרא שמו אלון בכות: פ
[ט] וירא אלהים אל־יעקב עוד בבאו מפדן ארם ויברך אתו:
[י] ויאמר־לו אלהים שמך יעקב לא־יקרא שמך עוד יעקב כי אם־ישראל יהיה שמך ויקרא את־שמו ישראל:
[יא] ויאמר לו אלהים אני אל שדי פרה ורבה גוי וקהל גוים יהיה ממך ומלכים מחלציך יצאו:
[ששי] [יב] ואת־הארץ אשר נתתי לאברהם וליצחק לך אתננה ולזרעך אחריך אתן את־הארץ:
[יג] ויעל מעליו אלהים במקום אשר־דבר אתו:
[יד] ויצב יעקב מצבה במקום אשר־דבר אתו מצבת אבן ויסך עליה נסך ויצק עליה שמן:
[טו] ויקרא יעקב את־שם המקום אשר דבר אתו שם אלהים בית־אל:
[טז] ויסעו מבית אל ויהי־עוד כברת־הארץ לבוא אפרתה ותלד רחל ותקש בלדתה:
[יז] ויהי בהקשתה בלדתה ותאמר לה המילדת אל־תיראי כי־גם־זה לך בן:
[יח] ויהי בצאת נפשה כי מתה ותקרא שמו בן־אוני ואביו קרא־לו בנימין:
[יט] ותמת רחל ותקבר בדרך אפרתה הוא בית לחם:
[כ] ויצב יעקב מצבה על־קברתה הוא מצבת קברת־רחל עד־היום:
[כא] ויסע ישראל ויט אהלה מהלאה למגדל־עדר:
[כב] ויהי בשכן ישראל בארץ ההוא וילך ראובן וישכב את־בלהה פילגש אביו וישמע ישראל פ
ויהיו בני־יעקב שנים עשר:

[כג] בני לאה בכור יעקב ראובן ושמעון ולוי ויהודה ויששכר וזבלון:
[כד] בני רחל יוסף ובנימן:
[כה] ובני בלהה שפחת רחל דן ונפתלי:
[כו] ובני זלפה שפחת לאה גד ואשר אלה בני יעקב אשר ילד־לו בפדן ארם:
[כז] ויבא יעקב אל־יצחק אביו ממרא קרית הארבע הוא חברון אשר־גר־שם אברהם ויצחק:
[כח] ויהיו ימי יצחק מאת שנה ושמנים שנה:
[כט] ויגוע יצחק וימת ויאסף אל־עמיו זקן ושבע ימים ויקברו אתו עשו ויעקב בניו: פ