פרק לו
[א] ואלה תלדות עשו הוא אדום:
[ב] עשו לקח את־נשיו מבנות כנען את־עדה בת־אילון החתי ואת־אהליבמה בת־ענה בת־צבעון החוי:
[ג] ואת־בשמת בת־ישמעאל אחות נביות:
[ד] ותלד עדה לעשו את־אליפז ובשמת ילדה את־רעואל:
[ה] ואהליבמה ילדה את־יעיש יעוש ואת־יעלם ואת־קרח אלה בני עשו אשר ילדו־לו בארץ כנען:
[ו] ויקח עשו את־נשיו ואת־בניו ואת־בנתיו ואת־כל־נפשות ביתו ואת־מקנהו ואת־כל־בהמתו ואת כל־קנינו אשר רכש בארץ כנען וילך אל־ארץ מפני יעקב אחיו:
[ז] כי־היה רכושם רב משבת יחדו ולא יכלה ארץ מגוריהם לשאת אתם מפני מקניהם:
[ח] וישב עשו בהר שעיר עשו הוא אדום:
[ט] ואלה תלדות עשו אבי אדום בהר שעיר:
[י] אלה שמות בני־עשו אליפז בן־עדה אשת עשו רעואל בן־בשמת אשת עשו:
[יא] ויהיו בני אליפז תימן אומר צפו וגעתם וקנז:
[יב] ותמנע׀ היתה פילגש לאליפז בן־עשו ותלד לאליפז את־עמלק אלה בני עדה אשת עשו:
[יג] ואלה בני רעואל נחת וזרח שמה ומזה אלה היו בני בשמת אשת עשו:
[יד] ואלה היו בני אהליבמה בת־ענה בת־צבעון אשת עשו ותלד לעשו את־יעיש יעוש ואת־יעלם ואת־קרח:
[טו] אלה אלופי בני־עשו בני אליפז בכור עשו אלוף תימן אלוף אומר אלוף צפו אלוף קנז:
[טז] אלוף־קרח אלוף געתם אלוף עמלק אלה אלופי אליפז בארץ אדום אלה בני עדה:
[יז] ואלה בני רעואל בן־עשו אלוף נחת אלוף זרח אלוף שמה אלוף מזה אלה אלופי רעואל בארץ אדום אלה בני בשמת אשת עשו:
[יח] ואלה בני אהליבמה אשת עשו אלוף יעוש אלוף יעלם אלוף קרח אלה אלופי אהליבמה בת־ענה אשת עשו:
[יט] אלה בני־עשו ואלה אלופיהם הוא אדום: ס
[שביעי] [כ] אלה בני־שעיר החרי ישבי הארץ לוטן ושובל וצבעון וענה:
[כא] ודשון ואצר ודישן אלה אלופי החרי בני שעיר בארץ אדום:
[כב] ויהיו בני־לוטן חרי והימם ואחות לוטן תמנע:
[כג] ואלה בני שובל עלון ומנחת ועיבל שפו ואונם:
[כד] ואלה בני־צבעון ואיה וענה הוא ענה אשר מצא את־הימם במדבר ברעתו את־החמרים לצבעון אביו:
[כה] ואלה בני־ענה דשן ואהליבמה בת־ענה:
[כו] ואלה בני דישן חמדן ואשבן ויתרן וכרן:
[כז] אלה בני־אצר בלהן וזעון ועקן:
[כח] אלה בני־דישן עוץ וארן:
[כט] אלה אלופי החרי אלוף לוטן אלוף שובל אלוף צבעון אלוף ענה:
[ל] אלוף דשן אלוף אצר אלוף דישן אלה אלופי החרי לאלפיהם בארץ שעיר: פ
[לא] ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלך־מלך לבני ישראל:
[לב] וימלך באדום בלע בן־בעור ושם עירו דנהבה:
[לג] וימת בלע וימלך תחתיו יובב בן־זרח מבצרה:
[לד] וימת יובב וימלך תחתיו חשם מארץ התימני:
[לה] וימת חשם וימלך תחתיו הדד בן־בדד המכה את־מדין בשדה מואב ושם עירו עוית:
[לו] וימת הדד וימלך תחתיו שמלה ממשרקה:
[לז] וימת שמלה וימלך תחתיו שאול מרחבות הנהר:
[לח] וימת שאול וימלך תחתיו בעל חנן בן־עכבור:
[לט] וימת בעל חנן בן־עכבור וימלך תחתיו הדר ושם עירו פעו ושם אשתו מהיטבאל בת־מטרד בת מי זהב:
[מפטיר] [מ] ואלה שמות אלופי עשו למשפחתם למקמתם בשמתם אלוף תמנע אלוף עלוה אלוף יתת:
[מא] אלוף אהליבמה אלוף אלה אלוף פינן:
[מב] אלוף קנז אלוף תימן אלוף מבצר:
[מג] אלוף מגדיאל אלוף עירם אלה׀ אלופי אדום למשבתם בארץ אחזתם הוא עשו אבי אדום: פ