פרק לח
[רביעי] [א] ויהי בעת ההוא וירד יהודה מאת אחיו ויט עד־איש עדלמי ושמו חירה:
[ב] וירא־שם יהודה בת־איש כנעני ושמו שוע ויקחה ויבא אליה:
[ג] ותהר ותלד בן ויקרא את־שמו ער:
[ד] ותהר עוד ותלד בן ותקרא את־שמו אונן:
[ה] ותסף עוד ותלד בן ותקרא את־שמו שלה והיה בכזיב בלדתה אתו:
[ו] ויקח יהודה אשה לער בכורו ושמה תמר:
[ז] ויהי ער בכור יהודה רע בעיני יהוה וימתהו יהוה:
[ח] ויאמר יהודה לאונן בא אל־אשת אחיך ויבם אתה והקם זרע לאחיך:
[ט] וידע אונן כי לא לו יהיה הזרע והיה אם־בא אל־אשת אחיו ושחת ארצה לבלתי נתן־זרע לאחיו:
[י] וירע בעיני יהוה אשר עשה וימת גם־אתו:
[יא] ויאמר יהודה לתמר כלתו שבי אלמנה בית־אביך עד־יגדל שלה בני כי אמר פן־ימות גם־הוא כאחיו ותלך תמר ותשב בית אביה:
[יב] וירבו הימים ותמת בת־שוע אשת־יהודה וינחם יהודה ויעל על־גזזי צאנו הוא וחירה רעהו העדלמי תמנתה:
[יג] ויגד לתמר לאמר הנה חמיך עלה תמנתה לגז צאנו:
[יד] ותסר בגדי אלמנותה מעליה ותכס בצעיף ותתעלף ותשב בפתח עינים אשר על־דרך תמנתה כי ראתה כי־גדל שלה והוא לא־נתנה לו לאשה:
[טו] ויראה יהודה ויחשבה לזונה כי כסתה פניה:
[טז] ויט אליה אל־הדרך ויאמר הבה־נא אבוא אליך כי לא ידע כי כלתו הוא ותאמר מה־תתן־לי כי תבוא אלי:
[יז] ויאמר אנכי אשלח גדי־עזים מן־הצאן ותאמר אם־תתן ערבון עד שלחך:
[יח] ויאמר מה הערבון אשר אתן־לך ותאמר חתמך ופתילך ומטך אשר בידך ויתן־לה ויבא אליה ותהר לו:
[יט] ותקם ותלך ותסר צעיפה מעליה ותלבש בגדי אלמנותה:
[כ] וישלח יהודה את־גדי העזים ביד רעהו העדלמי לקחת הערבון מיד האשה ולא מצאה:
[כא] וישאל את־אנשי מקמה לאמר איה הקדשה הוא בעינים על־הדרך ויאמרו לא־היתה בזה קדשה:
[כב] וישב אל־יהודה ויאמר לא מצאתיה וגם אנשי המקום אמרו לא־היתה בזה קדשה:
[כג] ויאמר יהודה תקח־לה פן נהיה לבוז הנה שלחתי הגדי הזה ואתה לא מצאתה:
[כד] ויהי׀ כמשלש חדשים ויגד ליהודה לאמר זנתה תמר כלתך וגם הנה הרה לזנונים ויאמר יהודה הוציאוה ותשרף:
[כה] הוא מוצאת והיא שלחה אל־חמיה לאמר לאיש אשר־אלה לו אנכי הרה ותאמר הכר־נא למי החתמת והפתילים והמטה האלה:
[כו] ויכר יהודה ויאמר צדקה ממני כי־על־כן לא־נתתיה לשלה בני ולא־יסף עוד לדעתה:
[כז] ויהי בעת לדתה והנה תאומים בבטנה:
[כח] ויהי בלדתה ויתן־יד ותקח המילדת ותקשר על־ידו שני לאמר זה יצא ראשנה:
[כט] ויהי׀ כמשיב ידו והנה יצא אחיו ותאמר מה־פרצת עליך פרץ ויקרא שמו פרץ:
[ל] ואחר יצא אחיו אשר על־ידו השני ויקרא שמו זרח: ס