פרק מ
[שביעי] [א] ויהי אחר הדברים האלה חטאו משקה מלך־מצרים והאפה לאדניהם למלך מצרים:
[ב] ויקצף פרעה על שני סריסיו על שר המשקים ועל שר האופים:
[ג] ויתן אתם במשמר בית שר הטבחים אל־בית הסהר מקום אשר יוסף אסור שם:
[ד] ויפקד שר הטבחים את־יוסף אתם וישרת אתם ויהיו ימים במשמר:
[ה] ויחלמו חלום שניהם איש חלמו בלילה אחד איש כפתרון חלמו המשקה והאפה אשר למלך מצרים אשר אסורים בבית הסהר:
[ו] ויבא אליהם יוסף בבקר וירא אתם והנם זעפים:
[ז] וישאל את־סריסי פרעה אשר אתו במשמר בית אדניו לאמר מדוע פניכם רעים היום:
[ח] ויאמרו אליו חלום חלמנו ופתר אין אתו ויאמר אלהם יוסף הלוא לאלהים פתרנים ספרו־נא לי:
[ט] ויספר שר־המשקים את־חלמו ליוסף ויאמר לו בחלומי והנה־גפן לפני:
[י] ובגפן שלשה שריגם והוא כפרחת עלתה נצה הבשילו אשכלתיה ענבים:
[יא] וכוס פרעה בידי ואקח את־הענבים ואשחט אתם אל־כוס פרעה ואתן את־הכוס על־כף פרעה:
[יב] ויאמר לו יוסף זה פתרנו שלשת השרגים שלשת ימים הם:
[יג] בעוד׀ שלשת ימים ישא פרעה את־ראשך והשיבך על־כנך ונתת כוס־פרעה בידו כמשפט הראשון אשר היית משקהו:
[יד] כי אם־זכרתני אתך כאשר ייטב לך ועשית־נא עמדי חסד והזכרתני אל־פרעה והוצאתני מן־הבית הזה:
[טו] כי־גנב גנבתי מארץ העברים וגם־פה לא־עשיתי מאומה כי־שמו אתי בבור:
[טז] וירא שר־האפים כי טוב פתר ויאמר אל־יוסף אף־אני בחלומי והנה שלשה סלי חרי על־ראשי:
[יז] ובסל העליון מכל מאכל פרעה מעשה אפה והעוף אכל אתם מן־הסל מעל ראשי:
[יח] ויען יוסף ויאמר זה פתרנו שלשת הסלים שלשת ימים הם:
[יט] בעוד׀ שלשת ימים ישא פרעה את־ראשך מעליך ותלה אותך על־עץ ואכל העוף את־בשרך מעליך:
[מפטיר] [כ] ויהי׀ ביום השלישי יום הלדת את־פרעה ויעש משתה לכל־עבדיו וישא את־ראש׀ שר המשקים ואת־ראש שר האפים בתוך עבדיו:
[כא] וישב את־שר המשקים על־משקהו ויתן הכוס על־כף פרעה:
[כב] ואת שר האפים תלה כאשר פתר להם יוסף:
[כג] ולא־זכר שר־המשקים את־יוסף וישכחהו: פ