פרק מד
[א] ויצו את־אשר על־ביתו לאמר מלא את־אמתחת האנשים אכל כאשר יוכלון שאת ושים כסף־איש בפי אמתחתו:
[ב] ואת־גביעי גביע הכסף תשים בפי אמתחת הקטן ואת כסף שברו ויעש כדבר יוסף אשר דבר:
[ג] הבקר אור והאנשים שלחו המה וחמריהם:
[ד] הם יצאו את־העיר לא הרחיקו ויוסף אמר לאשר על־ביתו קום רדף אחרי האנשים והשגתם ואמרת אלהם למה שלמתם רעה תחת טובה:
[ה] הלוא זה אשר ישתה אדני בו והוא נחש ינחש בו הרעתם אשר עשיתם:
[ו] וישגם וידבר אלהם את־הדברים האלה:
[ז] ויאמרו אליו למה ידבר אדני כדברים האלה חלילה לעבדיך מעשות כדבר הזה:
[ח] הן כסף אשר מצאנו בפי אמתחתינו השיבנו אליך מארץ כנען ואיך נגנב מבית אדניך כסף או זהב:
[ט] אשר ימצא אתו מעבדיך ומת וגם־אנחנו נהיה לאדני לעבדים:
[י] ויאמר גם־עתה כדבריכם כן־הוא אשר ימצא אתו יהיה־לי עבד ואתם תהיו נקים:
[יא] וימהרו ויורדו איש את־אמתחתו ארצה ויפתחו איש אמתחתו:
[יב] ויחפש בגדול החל ובקטן כלה וימצא הגביע באמתחת בנימן:
[יג] ויקרעו שמלתם ויעמס איש על־חמרו וישבו העירה:
[מפטיר] [יד] ויבא יהודה ואחיו ביתה יוסף והוא עודנו שם ויפלו לפניו ארצה:
[טו] ויאמר להם יוסף מה־המעשה הזה אשר עשיתם הלוא ידעתם כי־נחש ינחש איש אשר כמני:
[טז] ויאמר יהודה מה־נאמר לאדני מה־נדבר ומה־נצטדק האלהים מצא את־עון עבדיך הננו עבדים לאדני גם־אנחנו גם אשר־נמצא הגביע בידו:
[יז] ויאמר חלילה לי מעשות זאת האיש אשר נמצא הגביע בידו הוא יהיה־לי עבד ואתם עלו לשלום אל־אביכם: ס
{פרשת ויגש} [יח] ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדני ידבר־נא עבדך דבר באזני אדני ואל־יחר אפך בעבדך כי כמוך כפרעה:
[יט] אדני שאל את־עבדיו לאמר היש־לכם אב או־אח:
[כ] ונאמר אל־אדני יש־לנו אב זקן וילד זקנים קטן ואחיו מת ויותר הוא לבדו לאמו ואביו אהבו:
[כא] ותאמר אל־עבדיך הורדהו אלי ואשימה עיני עליו:
[כב] ונאמר אל־אדני לא־יוכל הנער לעזב את־אביו ועזב את־אביו ומת:
[כג] ותאמר אל־עבדיך אם־לא ירד אחיכם הקטן אתכם לא תספון לראות פני:
[כד] ויהי כי עלינו אל־עבדך אבי ונגד־לו את דברי אדני:
[כה] ויאמר אבינו שבו שברו־לנו מעט־אכל:
[כו] ונאמר לא נוכל לרדת אם־יש אחינו הקטן אתנו וירדנו כי־לא נוכל לראות פני האיש ואחינו הקטן איננו אתנו:
[כז] ויאמר עבדך אבי אלינו אתם ידעתם כי שנים ילדה־לי אשתי:
[כח] ויצא האחד מאתי ואמר אך טרף טרף ולא ראיתיו עד־הנה:
[כט] ולקחתם גם־את־זה מעם פני וקרהו אסון והורדתם את־שיבתי ברעה שאלה:
[ל] ועתה כבאי אל־עבדך אבי והנער איננו אתנו ונפשו קשורה בנפשו:
[שני] [לא] והיה כראותו כי־אין הנער ומת והורידו עבדיך את־שיבת עבדך אבינו ביגון שאלה:
[לב] כי עבדך ערב את־הנער מעם אבי לאמר אם־לא אביאנו אליך וחטאתי לאבי כל־הימים:
[לג] ועתה ישב־נא עבדך תחת הנער עבד לאדני והנער יעל עם־אחיו:
[לד] כי־איך אעלה אל־אבי והנער איננו אתי פן אראה ברע אשר ימצא את־אבי: