פרק נ
[א] ויפל יוסף על־פני אביו ויבך עליו וישק־לו:
[ב] ויצו יוסף את־עבדיו את־הרפאים לחנט את־אביו ויחנטו הרפאים את־ישראל:
[ג] וימלאו־לו ארבעים יום כי כן ימלאו ימי החנטים ויבכו אתו מצרים שבעים יום:
[ד] ויעברו ימי בכיתו וידבר יוסף אל־בית פרעה לאמר אם־נא מצאתי חן בעיניכם דברו־נא באזני פרעה לאמר:
[ה] אבי השביעני לאמר הנה אנכי מת בקברי אשר כריתי לי בארץ כנען שמה תקברני ועתה אעלה־נא ואקברה את־אבי ואשובה:
[ו] ויאמר פרעה עלה וקבר את־אביך כאשר השביעך:
[ז] ויעל יוסף לקבר את־אביו ויעלו אתו כל־עבדי פרעה זקני ביתו וכל זקני ארץ־מצרים:
[ח] וכל בית יוסף ואחיו ובית אביו רק טפם וצאנם ובקרם עזבו בארץ גשן:
[ט] ויעל עמו גם־רכב גם־פרשים ויהי המחנה כבד מאד:
[י] ויבאו עד־גרן האטד אשר בעבר הירדן ויספדו־שם מספד גדול וכבד מאד ויעש לאביו אבל שבעת ימים:
[יא] וירא יושב הארץ הכנעני את־האבל בגרן האטד ויאמרו אבל־כבד זה למצרים על־כן קרא שמה אבל מצרים אשר בעבר הירדן:
[יב] ויעשו בניו לו כן כאשר צום:
[יג] וישאו אתו בניו ארצה כנען ויקברו אתו במערת שדה המכפלה אשר קנה אברהם את־השדה לאחזת־קבר מאת עפרן החתי על־פני ממרא:
[יד] וישב יוסף מצרימה הוא ואחיו וכל־העלים אתו לקבר את־אביו אחרי קברו את־אביו:
[טו] ויראו אחי־יוסף כי־מת אביהם ויאמרו לו ישטמנו יוסף והשב ישיב לנו את כל־הרעה אשר גמלנו אתו:
[טז] ויצוו אל־יוסף לאמר אביך צוה לפני מותו לאמר:
[יז] כה־תאמרו ליוסף אנא שא נא פשע אחיך וחטאתם כי־רעה גמלוך ועתה שא נא לפשע עבדי אלהי אביך ויבך יוסף בדברם אליו:
[יח] וילכו גם־אחיו ויפלו לפניו ויאמרו הננו לך לעבדים:
[יט] ויאמר אלהם יוסף אל־תיראו כי התחת אלהים אני:
[כ] ואתם חשבתם עלי רעה אלהים חשבה לטבה למען עשה כיום הזה להחית עם־רב:
[שביעי] [כא] ועתה אל־תיראו אנכי אכלכל אתכם ואת־טפכם וינחם אותם וידבר על־לבם:
[כב] וישב יוסף במצרים הוא ובית אביו ויחי יוסף מאה ועשר שנים:
[מפטיר] [כג] וירא יוסף לאפרים בני שלשים גם בני מכיר בן־מנשה ילדו על־ברכי יוסף:
[כד] ויאמר יוסף אל־אחיו אנכי מת ואלהים פקד יפקד אתכם והעלה אתכם מן־הארץ הזאת אל־הארץ אשר נשבע לאברהם ליצחק וליעקב:
[כה] וישבע יוסף את־בני ישראל לאמר פקד יפקד אלהים אתכם והעלתם את־עצמתי מזה:
[כו] וימת יוסף בן־מאה ועשר שנים ויחנטו אתו ויישם בארון במצרים: