פרק טז
[א] ויהי דבר־יהוה אל־יהוא בן־חנני על־בעשא לאמר:
[ב] יען אשר הרימתיך מן־העפר ואתנך נגיד על עמי ישראל ותלך׀ בדרך ירבעם ותחטא את־עמי ישראל להכעיסני בחטאתם:
[ג] הנני מבעיר אחרי בעשא ואחרי ביתו ונתתי את־ביתך כבית ירבעם בן־נבט:
[ד] המת לבעשא בעיר יאכלו הכלבים והמת לו בשדה יאכלו עוף השמים:
[ה] ויתר דברי בעשא ואשר עשה וגבורתו הלא־הם כתובים על־ספר דברי הימים למלכי ישראל:
[ו] וישכב בעשא עם־אבתיו ויקבר בתרצה וימלך אלה בנו תחתיו:
[ז] וגם ביד־יהוא בן־חנני הנביא דבר־יהוה היה אל־בעשא ואל־ביתו ועל כל־הרעה׀ אשר־עשה׀ בעיני יהוה להכעיסו במעשה ידיו להיות כבית ירבעם ועל אשר־הכה אתו: פ
[ח] בשנת עשרים ושש שנה לאסא מלך יהודה מלך אלה בן־בעשא על־ישראל בתרצה שנתים:
[ט] ויקשר עליו עבדו זמרי שר מחצית הרכב והוא בתרצה שתה שכור בית ארצא אשר על־הבית בתרצה:
[י] ויבא זמרי ויכהו וימיתהו בשנת עשרים ושבע לאסא מלך יהודה וימלך תחתיו:
[יא] ויהי במלכו כשבתו על־כסאו הכה את־כל־בית בעשא לא־השאיר לו משתין בקיר וגאליו ורעהו:
[יב] וישמד זמרי את כל־בית בעשא כדבר יהוה אשר דבר אל־בעשא ביד יהוא הנביא:
[יג] אל כל־חטאות בעשא וחטאות אלה בנו אשר חטאו ואשר החטיאו את־ישראל להכעיס את־יהוה אלהי ישראל בהבליהם:
[יד] ויתר דברי אלה וכל־אשר עשה הלוא־הם כתובים על־ספר דברי הימים למלכי ישראל: פ
[טו] בשנת עשרים ושבע שנה לאסא מלך יהודה מלך זמרי שבעת ימים בתרצה והעם חנים על־גבתון אשר לפלשתים:
[טז] וישמע העם החנים לאמר קשר זמרי וגם הכה את־המלך וימלכו כל־ישראל את־עמרי שר־צבא על־ישראל ביום ההוא במחנה:
[יז] ויעלה עמרי וכל־ישראל עמו מגבתון ויצרו על־תרצה:
[יח] ויהי כראות זמרי כי־נלכדה העיר ויבא אל־ארמון בית־המלך וישרף עליו את־בית־מלך באש וימת:
[יט] על־חטאתיו אשר חטא לעשות הרע בעיני יהוה ללכת בדרך ירבעם ובחטאתו אשר עשה להחטיא את־ישראל:
[כ] ויתר דברי זמרי וקשרו אשר קשר הלא־הם כתובים על־ספר דברי הימים למלכי ישראל: פ
[כא] אז יחלק העם ישראל לחצי חצי העם היה אחרי תבני בן־גינת להמליכו והחצי אחרי עמרי:
[כב] ויחזק העם אשר אחרי עמרי את־העם אשר אחרי תבני בן־גינת וימת תבני וימלך עמרי: פ
[כג] בשנת שלשים ואחת שנה לאסא מלך יהודה מלך עמרי על־ישראל שתים עשרה שנה בתרצה מלך שש־שנים:
[כד] ויקן את־ההר שמרון מאת שמר בככרים כסף ויבן את־ההר ויקרא את־שם העיר אשר בנה על שם־שמר אדני ההר שמרון:
[כה] ויעשה עמרי הרע בעיני יהוה וירע מכל אשר לפניו:
[כו] וילך בכל־דרך ירבעם בן־נבט ובחטאתיו ובחטאתו אשר החטיא את־ישראל להכעיס את־יהוה אלהי ישראל בהבליהם:
[כז] ויתר דברי עמרי אשר עשה וגבורתו אשר עשה הלא־הם כתובים על־ספר דברי הימים למלכי ישראל:
[כח] וישכב עמרי עם־אבתיו ויקבר בשמרון וימלך אחאב בנו תחתיו: פ
[כט] ואחאב בן־עמרי מלך על־ישראל בשנת שלשים ושמנה שנה לאסא מלך יהודה וימלך אחאב בן־עמרי על־ישראל בשמרון עשרים ושתים שנה:
[ל] ויעש אחאב בן־עמרי הרע בעיני יהוה מכל אשר לפניו:
[לא] ויהי הנקל לכתו בחטאות ירבעם בן־נבט ויקח אשה את־איזבל בת־אתבעל מלך צידנים וילך ויעבד את־הבעל וישתחו לו:
[לב] ויקם מזבח לבעל בית הבעל אשר בנה בשמרון:
[לג] ויעש אחאב את־האשרה ויוסף אחאב לעשות להכעיס את־יהוה אלהי ישראל מכל מלכי ישראל אשר היו לפניו:
[לד] בימיו בנה חיאל בית האלי את־יריחה באבירם בכרו יסדה ובשגיב ובשגוב צעירו הציב דלתיה כדבר יהוה אשר דבר ביד יהושע בן־נון: ס