פרק ה
[א] ושלמה היה מושל בכל־הממלכות מן־הנהר ארץ פלשתים ועד גבול מצרים מגשים מנחה ועבדים את־שלמה כל־ימי חייו: פ
[ב] ויהי לחם־שלמה ליום אחד שלשים כר סלת וששים כר קמח:
[ג] עשרה בקר בראים ועשרים בקר רעי ומאה צאן לבד מאיל וצבי ויחמור וברברים אבוסים:
[ד] כי־הוא רדה׀ בכל־עבר הנהר מתפסח ועד־עזה בכל־מלכי עבר הנהר ושלום היה לו מכל־עבריו מסביב:
[ה] וישב יהודה וישראל לבטח איש תחת גפנו ותחת תאנתו מדן ועד־באר שבע כל ימי שלמה: ס
[ו] ויהי לשלמה ארבעים אלף ארות סוסים למרכבו ושנים־עשר אלף פרשים:
[ז] וכלכלו הנצבים האלה את־המלך שלמה ואת כל־הקרב אל־שלחן המלך־שלמה איש חדשו לא יעדרו דבר:
[ח] והשערים והתבן לסוסים ולרכש יבאו אל־המקום אשר יהיה־שם איש כמשפטו: ס
[ט] ויתן אלהים חכמה לשלמה ותבונה הרבה מאד ורחב לב כחול אשר על־שפת הים:
[י] ותרב חכמת שלמה מחכמת כל־בני־קדם ומכל חכמת מצרים:
[יא] ויחכם מכל־האדם מאיתן האזרחי והימן וכלכל ודרדע בני מחול ויהי־שמו בכל־הגוים סביב:
[יב] וידבר שלשת אלפים משל ויהי שירו חמשה ואלף:
[יג] וידבר על־העצים מן־הארז אשר בלבנון ועד האזוב אשר יצא בקיר וידבר על־הבהמה ועל־העוף ועל־הרמש ועל־הדגים:
[יד] ויבאו מכל־העמים לשמע את חכמת שלמה מאת כל־מלכי הארץ אשר שמעו את־חכמתו: ס
[טו] וישלח חירם מלך־צור את־עבדיו אל־שלמה כי שמע כי אתו משחו למלך תחת אביהו כי אהב היה חירם לדוד כל־הימים: ס
[טז] וישלח שלמה אל־חירם לאמר:
[יז] אתה ידעת את־דוד אבי כי לא יכל לבנות בית לשם יהוה אלהיו מפני המלחמה אשר סבבהו עד תת־יהוה אתם תחת כפות רגלו רגלי:
[יח] ועתה הניח יהוה אלהי לי מסביב אין שטן ואין פגע רע:
[יט] והנני אמר לבנות בית לשם יהוה אלהי כאשר׀ דבר יהוה אל־דוד אבי לאמר בנך אשר אתן תחתיך על־כסאך הוא־יבנה הבית לשמי:
[כ] ועתה צוה ויכרתו־לי ארזים מן־הלבנון ועבדי יהיו עם־עבדיך ושכר עבדיך אתן לך ככל אשר תאמר כי׀ אתה ידעת כי אין בנו איש ידע לכרת־עצים כצדנים:
[כא] ויהי כשמע חירם את־דברי שלמה וישמח מאד ויאמר ברוך יהוה היום אשר נתן לדוד בן חכם על־העם הרב הזה:
[כב] וישלח חירם אל־שלמה לאמר שמעתי את אשר־שלחת אלי אני אעשה את־כל־חפצך בעצי ארזים ובעצי ברושים:
[כג] עבדי ירדו מן־הלבנון ימה ואני אשימם דברות בים עד־המקום אשר־תשלח אלי ונפצתים שם ואתה תשא ואתה תעשה את־חפצי לתת לחם ביתי:
[כד] ויהי חירום נתן לשלמה עצי ארזים ועצי ברושים כל־חפצו:
[כה] ושלמה נתן לחירם עשרים אלף כר חטים מכלת לביתו ועשרים כר שמן כתית כה־יתן שלמה לחירם שנה בשנה: פ
[כו] ויהוה נתן חכמה לשלמה כאשר דבר־לו ויהי שלם בין חירם ובין שלמה ויכרתו ברית שניהם:
[כז] ויעל המלך שלמה מס מכל־ישראל ויהי המס שלשים אלף איש:
[כח] וישלחם לבנונה עשרת אלפים בחדש חליפות חדש יהיו בלבנון שנים חדשים בביתו ואדנירם על־המס: ס
[כט] ויהי לשלמה שבעים אלף נשא סבל ושמנים אלף חצב בהר:
[ל] לבד משרי הנצבים לשלמה אשר על־המלאכה שלשת אלפים ושלש מאות הרדים בעם העשים במלאכה: ס
[לא] ויצו המלך ויסעו אבנים גדלות אבנים יקרות ליסד הבית אבני גזית:
[לב] ויפסלו בני שלמה ובני חירום והגבלים ויכינו העצים והאבנים לבנות הבית: פ