פרק ו
[א] ויהי בשמונים שנה וארבע מאות שנה לצאת בני־ישראל מארץ־מצרים בשנה הרביעית בחדש זו הוא החדש השני למלך שלמה על־ישראל ויבן הבית ליהוה:
[ב] והבית אשר בנה המלך שלמה ליהוה ששים־אמה ארכו ועשרים רחבו ושלשים אמה קומתו:
[ג] והאולם על־פני היכל הבית עשרים אמה ארכו על־פני רחב הבית עשר באמה רחבו על־פני הבית:
[ד] ויעש לבית חלוני שקפים אטומים:
[ה] ויבן על־קיר הבית יצוע יציע סביב את־קירות הבית סביב להיכל ולדביר ויעש צלעות סביב:
[ו] היצוע היציע התחתנה חמש באמה רחבה והתיכנה שש באמה רחבה והשלישית שבע באמה רחבה כי מגרעות נתן לבית סביב חוצה לבלתי אחז בקירות־הבית:
[ז] והבית בהבנתו אבן־שלמה מסע נבנה ומקבות והגרזן כל־כלי ברזל לא־נשמע בבית בהבנתו:
[ח] פתח הצלע התיכנה אל־כתף הבית הימנית ובלולים יעלו על־התיכנה ומן־התיכנה אל־השלשים:
[ט] ויבן את־הבית ויכלהו ויספן את־הבית גבים ושדרת בארזים:
[י] ויבן את־היצוע היציע על־כל־הבית חמש אמות קומתו ויאחז את־הבית בעצי ארזים: פ
[יא] ויהי דבר־יהוה אל־שלמה לאמר:
[יב] הבית הזה אשר־אתה בנה אם־תלך בחקתי ואת־משפטי תעשה ושמרת את־כל־מצותי ללכת בהם והקמתי את־דברי אתך אשר דברתי אל־דוד אביך:
[יג] ושכנתי בתוך בני ישראל ולא אעזב את־עמי ישראל: פ
[יד] ויבן שלמה את־הבית ויכלהו:
[טו] ויבן את־קירות הבית מביתה בצלעות ארזים מקרקע הבית עד־קירות הספן צפה עץ מבית ויצף את־קרקע הבית בצלעות ברושים:
[טז] ויבן את־עשרים אמה מירכותי מירכתי הבית בצלעות ארזים מן־הקרקע עד־הקירות ויבן לו מבית לדביר לקדש הקדשים:
[יז] וארבעים באמה היה הבית הוא ההיכל לפני:
[יח] וארז אל־הבית פנימה מקלעת פקעים ופטורי צצים הכל ארז אין אבן נראה:
[יט] ודביר בתוך־הבית מפנימה הכין לתתן שם את־ארון ברית יהוה:
[כ] ולפני הדביר עשרים אמה ארך ועשרים אמה רחב ועשרים אמה קומתו ויצפהו זהב סגור ויצף מזבח ארז:
[כא] ויצף שלמה את־הבית מפנימה זהב סגור ויעבר ברתיקות ברתוקות זהב לפני הדביר ויצפהו זהב:
[כב] ואת־כל־הבית צפה זהב עד־תם כל־הבית וכל־המזבח אשר־לדביר צפה זהב:
[כג] ויעש בדביר שני כרובים עצי־שמן עשר אמות קומתו:
[כד] וחמש אמות כנף הכרוב האחת וחמש אמות כנף הכרוב השנית עשר אמות מקצות כנפיו ועד־קצות כנפיו:
[כה] ועשר באמה הכרוב השני מדה אחת וקצב אחד לשני הכרבים:
[כו] קומת הכרוב האחד עשר באמה וכן הכרוב השני:
[כז] ויתן את־הכרובים בתוך׀ הבית הפנימי ויפרשו את־כנפי הכרבים ותגע כנף־האחד בקיר וכנף הכרוב השני נגעת בקיר השני וכנפיהם אל־תוך הבית נגעת כנף אל־כנף:
[כח] ויצף את־הכרובים זהב:
[כט] ואת כל־קירות הבית מסב ׀ קלע פתוחי מקלעות כרובים ותמרת ופטורי צצים מלפנים ולחיצון:
[ל] ואת־קרקע הבית צפה זהב לפנימה ולחיצון:
[לא] ואת פתח הדביר עשה דלתות עצי־שמן האיל מזוזות חמשית:
[לב] ושתי דלתות עצי־שמן וקלע עליהם מקלעות כרובים ותמרת ופטורי צצים וצפה זהב וירד על־הכרובים ועל־התמרות את־הזהב:
[לג] וכן עשה לפתח ההיכל מזוזות עצי־שמן מאת רבעית:
[לד] ושתי דלתות עצי ברושים שני צלעים הדלת האחת גלילים ושני קלעים הדלת השנית גלילים:
[לה] וקלע כרובים ותמרות ופטרי צצים וצפה זהב מישר על־המחקה:
[לו] ויבן את־החצר הפנימית שלשה טורי גזית וטור כרתת ארזים:
[לז] בשנה הרביעית יסד בית יהוה בירח זו:
[לח] ובשנה האחת עשרה בירח בול הוא החדש השמיני כלה הבית לכל־דבריו ולכל־משפטו ויבנהו שבע שנים: