פרק ז
[א] ואת־ביתו בנה שלמה שלש עשרה שנה ויכל את־כל־ביתו:
[ב] ויבן את־בית׀ יער הלבנון מאה אמה ארכו וחמשים אמה רחבו ושלשים אמה קומתו על ארבעה טורי עמודי ארזים וכרתות ארזים על־העמודים:
[ג] וספן בארז ממעל על־הצלעות אשר על־העמודים ארבעים וחמשה חמשה עשר הטור:
[ד] ושקפים שלשה טורים ומחזה אל־מחזה שלש פעמים:
[ה] וכל־הפתחים והמזוזות רבעים שקף ומול מחזה אל־מחזה שלש פעמים:
[ו] ואת אולם העמודים עשה חמשים אמה ארכו ושלשים אמה רחבו ואולם על־פניהם ועמדים ועב על־פניהם:
[ז] ואולם הכסא אשר ישפט־שם אלם המשפט עשה וספון בארז מהקרקע עד־הקרקע:
[ח] וביתו אשר־ישב שם חצר האחרת מבית לאולם כמעשה הזה היה ובית יעשה לבת־פרעה אשר לקח שלמה כאולם הזה:
[ט] כל־אלה אבנים יקרת כמדות גזית מגררות במגרה מבית ומחוץ וממסד עד־הטפחות ומחוץ עד־החצר הגדולה:
[י] ומיסד אבנים יקרות אבנים גדלות אבני עשר אמות ואבני שמנה אמות:
[יא] ומלמעלה אבנים יקרות כמדות גזית וארז:
[יב] וחצר הגדולה סביב שלשה טורים גזית וטור כרתת ארזים ולחצר בית־יהוה הפנימית ולאלם הבית: פ
[יג] וישלח המלך שלמה ויקח את־חירם מצר:
[יד] בן־אשה אלמנה הוא ממטה נפתלי ואביו איש־צרי חרש נחשת וימלא את־החכמה ואת־התבונה ואת־הדעת לעשות כל־מלאכה בנחשת ויבוא אל־המלך שלמה ויעש את־כל־מלאכתו:
[טו] ויצר את־שני העמודים נחשת שמנה עשרה אמה קומת העמוד האחד וחוט שתים־עשרה אמה יסב את־העמוד השני:
[טז] ושתי כתרת עשה לתת על־ראשי העמודים מצק נחשת חמש אמות קומת הכתרת האחת וחמש אמות קומת הכתרת השנית:
[יז] שבכים מעשה שבכה גדלים מעשה שרשרות לכתרת אשר על־ראש העמודים שבעה לכתרת האחת ושבעה לכתרת השנית:
[יח] ויעש את־העמודים ושני טורים סביב על־השבכה האחת לכסות את־הכתרת אשר על־ראש הרמנים וכן עשה לכתרת השנית:
[יט] וכתרת אשר על־ראש העמודים מעשה שושן באולם ארבע אמות:
[כ] וכתרת על־שני העמודים גם־ממעל מלעמת הבטן אשר לעבר שבכה השבכה והרמונים מאתים טרים סביב על הכתרת השנית:
[כא] ויקם את־העמדים לאלם ההיכל ויקם את־העמוד הימני ויקרא את־שמו יכין ויקם את־העמוד השמאלי ויקרא את־שמו בעז:
[כב] ועל ראש העמודים מעשה שושן ותתם מלאכת העמודים:
[כג] ויעש את־הים מוצק עשר באמה משפתו עד־שפתו עגל ׀ סביב וחמש באמה קומתו וקוה וקו שלשים באמה יסב אתו סביב:
[כד] ופקעים מתחת לשפתו ׀ סביב סבבים אתו עשר באמה מקפים את־הים סביב שני טורים הפקעים יצקים ביצקתו:
[כה] עמד על־שני עשר בקר שלשה פנים ׀ צפונה ושלשה פנים ׀ ימה ושלשה׀ פנים נגבה ושלשה פנים מזרחה והים עליהם מלמעלה וכל־אחריהם ביתה:
[כו] ועביו טפח ושפתו כמעשה שפת־כוס פרח שושן אלפים בת יכיל: פ
[כז] ויעש את־המכנות עשר נחשת ארבע באמה ארך המכונה האחת וארבע באמה רחבה ושלש באמה קומתה:
[כח] וזה מעשה המכונה מסגרת להם ומסגרת בין השלבים:
[כט] ועל־המסגרות אשר׀ בין השלבים אריות ׀ בקר וכרובים ועל־השלבים כן ממעל ומתחת לאריות ולבקר ליות מעשה מורד:
[ל] וארבעה אופני נחשת למכונה האחת וסרני נחשת וארבעה פעמתיו כתפת להם מתחת לכיר הכתפות יצקות מעבר איש ליות:
[לא] ופיהו מבית לכתרת ומעלה באמה ופיה עגל מעשה־כן אמה וחצי האמה וגם־על־פיה מקלעות ומסגרתיהם מרבעות לא עגלות:
[לב] וארבעת האופנים למתחת למסגרות וידות האופנים במכונה וקומת האופן האחד אמה וחצי האמה:
[לג] ומעשה האופנים כמעשה אופן המרכבה ידותם וגביהם וחשקיהם וחשריהם הכל מוצק:
[לד] וארבע כתפות אל ארבע פנות המכנה האחת מן־המכנה כתפיה:
[לה] ובראש המכונה חצי האמה קומה עגל ׀ סביב ועל ראש המכנה ידתיה ומסגרתיה ממנה:
[לו] ויפתח על־הלחת ידתיה ועל ומסגרתיה מסגרתיה כרובים אריות ותמרת כמער־איש וליות סביב:
[לז] כזאת עשה את עשר המכנות מוצק אחד מדה אחת קצב אחד לכלהנה: ס
[לח] ויעש עשרה כירות נחשת ארבעים בת יכיל׀ הכיור האחד ארבע באמה הכיור האחד כיור אחד על־המכונה האחת לעשר המכנות:
[לט] ויתן את־המכנות חמש על־כתף הבית מימין וחמש על־כתף הבית משמאלו ואת־הים נתן מכתף הבית הימנית קדמה ממול נגב: ס
[מ] ויעש חירום את־הכירות ואת־היעים ואת־המזרקות ויכל חירם לעשות את־כל־המלאכה אשר עשה למלך שלמה בית יהוה:
[מא] עמדים שנים וגלת הכתרת אשר־על־ראש העמודים שתים והשבכות שתים לכסות את־שתי גלות הכתרת אשר על־ראש העמודים:
[מב] ואת־הרמנים ארבע מאות לשתי השבכות שני־טורים רמנים לשבכה האחת לכסות את־שתי גלות הכתרת אשר על־פני העמודים:
[מג] ואת־המכנות עשר ואת־הכירת עשרה על־המכנות:
[מד] ואת־הים האחד ואת־הבקר שנים־עשר תחת הים:
[מה] ואת־הסירות ואת־היעים ואת־המזרקות ואת כל־הכלים האהל האלה אשר עשה חירם למלך שלמה בית יהוה נחשת ממרט:
[מו] בככר הירדן יצקם המלך במעבה האדמה בין סכות ובין צרתן:
[מז] וינח שלמה את־כל־הכלים מרב מאד מאד לא נחקר משקל הנחשת:
[מח] ויעש שלמה את כל־הכלים אשר בית יהוה את מזבח הזהב ואת־השלחן אשר עליו לחם הפנים זהב:
[מט] ואת־המנרות חמש מימין וחמש משמאול לפני הדביר זהב סגור והפרח והנרת והמלקחים זהב:
[נ] והספות והמזמרות והמזרקות והכפות והמחתות זהב סגור והפתות לדלתות הבית הפנימי לקדש הקדשים לדלתי הבית להיכל זהב: פ
[נא] ותשלם כל־המלאכה אשר עשה המלך שלמה בית יהוה ויבא שלמה את־קדשי׀ דוד אביו את־הכסף ואת־הזהב ואת־הכלים נתן באצרות בית יהוה: פ