פרק יא
[א] ועתליה אם אחזיהו וראתה ראתה כי מת בנה ותקם ותאבד את כל־זרע הממלכה:
[ב] ותקח יהושבע בת־המלך־יורם אחות אחזיהו את־יואש בן־אחזיה ותגנב אתו מתוך בני־המלך הממותתים המומתים אתו ואת־מינקתו בחדר המטות ויסתרו אתו מפני עתליהו ולא הומת:
[ג] ויהי אתה בית יהוה מתחבא שש שנים ועתליה מלכת על־הארץ: פ
[ד] ובשנה השביעית שלח יהוידע ויקח׀ את־שרי המאיות המאות לכרי ולרצים ויבא אתם אליו בית יהוה ויכרת להם ברית וישבע אתם בבית יהוה וירא אתם את־בן־המלך:
[ה] ויצום לאמר זה הדבר אשר תעשון השלשית מכם באי השבת ושמרי משמרת בית המלך:
[ו] והשלשית בשער סור והשלשית בשער אחר הרצים ושמרתם את־משמרת הבית מסח:
[ז] ושתי הידות בכם כל יצאי השבת ושמרו את־משמרת בית־יהוה אל־המלך:
[ח] והקפתם על־המלך סביב איש וכליו בידו והבא אל־השדרות יומת והיו את־המלך בצאתו ובבאו:
[ט] ויעשו שרי המאיות המאות ככל אשר־צוה יהוידע הכהן ויקחו איש את־אנשיו באי השבת עם יצאי השבת ויבאו אל־יהוידע הכהן:
[י] ויתן הכהן לשרי המאיות המאות את־החנית ואת־השלטים אשר למלך דוד אשר בבית יהוה:
[יא] ויעמדו הרצים איש׀ וכליו בידו מכתף הבית הימנית עד־כתף הבית השמאלית למזבח ולבית על־המלך סביב:
[יב] ויוצא את־בן־המלך ויתן עליו את־הנזר ואת־העדות וימלכו אתו וימשחהו ויכו־כף ויאמרו יחי המלך: ס
[יג] ותשמע עתליה את־קול הרצין העם ותבא אל־העם בית יהוה:
[יד] ותרא והנה המלך עמד על־העמוד כמשפט והשרים והחצצרות אל־המלך וכל־עם הארץ שמח ותקע בחצצרות ותקרע עתליה את־בגדיה ותקרא קשר קשר:
[טו] ויצו יהוידע הכהן את־שרי המאיות׀ המאות׀ פקדי החיל ויאמר אליהם הוציאו אתה אל־מבית לשדרת והבא אחריה המת בחרב כי אמר הכהן אל־תומת בית יהוה:
[טז] וישמו לה ידים ותבוא דרך־מבוא הסוסים בית המלך ותומת שם: ס
[יז] ויכרת יהוידע את־הברית בין יהוה ובין המלך ובין העם להיות לעם ליהוה ובין המלך ובין העם:
[יח] ויבאו כל־עם הארץ בית־הבעל ויתצהו את־מזבחתו מזבחתיו ואת־צלמיו שברו היטב ואת מתן כהן הבעל הרגו לפני המזבחות וישם הכהן פקדת על־בית יהוה:
[יט] ויקח את־שרי המאות ואת־הכרי ואת־הרצים ואת׀ כל־עם הארץ וירידו את־המלך מבית יהוה ויבואו דרך־שער הרצים בית המלך וישב על־כסא המלכים:
[כ] וישמח כל־עם־הארץ והעיר שקטה ואת־עתליהו המיתו בחרב בית מלך המלך: ס