פרק כ
[א] בימים ההם חלה חזקיהו למות ויבא אליו ישעיהו בן־אמוץ הנביא ויאמר אליו כה־אמר יהוה צו לביתך כי מת אתה ולא תחיה:
[ב] ויסב את־פניו אל־הקיר ויתפלל אל־יהוה לאמר:
[ג] אנה יהוה זכר־נא את אשר התהלכתי לפניך באמת ובלבב שלם והטוב בעיניך עשיתי ויבך חזקיהו בכי גדול: ס
[ד] ויהי ישעיהו לא יצא העיר חצר התיכנה ודבר־יהוה היה אליו לאמר:
[ה] שוב ואמרת אל־חזקיהו נגיד־עמי כה־אמר יהוה אלהי דוד אביך שמעתי את־תפלתך ראיתי את־דמעתך הנני רפא לך ביום השלישי תעלה בית יהוה:
[ו] והספתי על־ימיך חמש עשרה שנה ומכף מלך־אשור אצילך ואת העיר הזאת וגנותי על־העיר הזאת למעני ולמען דוד עבדי:
[ז] ויאמר ישעיהו קחו דבלת תאנים ויקחו וישימו על־השחין ויחי:
[ח] ויאמר חזקיהו אל־ישעיהו מה אות כי־ירפא יהוה לי ועליתי ביום השלישי בית יהוה:
[ט] ויאמר ישעיהו זה־לך האות מאת יהוה כי יעשה יהוה את־הדבר אשר דבר הלך הצל עשר מעלות אם־ישוב עשר מעלות:
[י] ויאמר יחזקיהו נקל לצל לנטות עשר מעלות לא כי ישוב הצל אחרנית עשר מעלות:
[יא] ויקרא ישעיהו הנביא אל־יהוה וישב את־הצל במעלות אשר ירדה במעלות אחז אחרנית עשר מעלות: פ
[יב] בעת ההיא שלח בראדך בלאדן בן־בלאדן מלך־בבל ספרים ומנחה אל־חזקיהו כי שמע כי חלה חזקיהו:
[יג] וישמע עליהם חזקיהו ויראם את־כל־בית נכתה נכתו את־הכסף ואת־הזהב ואת־הבשמים ואת׀ שמן הטוב ואת בית כליו ואת כל־אשר נמצא באוצרתיו לא־היה דבר אשר לא־הראם חזקיהו בביתו ובכל־ממשלתו:
[יד] ויבא ישעיהו הנביא אל־המלך חזקיהו ויאמר אליו מה אמרו׀ האנשים האלה ומאין יבאו אליך ויאמר חזקיהו מארץ רחוקה באו מבבל:
[טו] ויאמר מה ראו בביתך ויאמר חזקיהו את כל־אשר בביתי ראו לא־היה דבר אשר לא־הראיתם באצרתי:
[טז] ויאמר ישעיהו אל־חזקיהו שמע דבר־יהוה:
[יז] הנה ימים באים ונשא׀ כל־אשר בביתך ואשר אצרו אבתיך עד־היום הזה בבלה לא־יותר דבר אמר יהוה:
[יח] ומבניך אשר יצאו ממך אשר תוליד יקח יקחו והיו סריסים בהיכל מלך בבל:
[יט] ויאמר חזקיהו אל־ישעיהו טוב דבר־יהוה אשר דברת ויאמר הלוא אם־שלום ואמת יהיה בימי:
[כ] ויתר דברי חזקיהו וכל־גבורתו ואשר עשה את־הברכה ואת־התעלה ויבא את־המים העירה הלא־הם כתובים על־ספר דברי הימים למלכי יהודה:
[כא] וישכב חזקיהו עם־אבתיו וימלך מנשה בנו תחתיו: פ