פרק כד
[א] בימיו עלה נבכדנאצר מלך בבל ויהי־לו יהויקים עבד שלש שנים וישב וימרד־בו:
[ב] וישלח יהוה ׀ בו את־גדודי כשדים ואת־גדודי ארם ואת׀ גדודי מואב ואת גדודי בני־עמון וישלחם ביהודה להאבידו כדבר יהוה אשר דבר ביד עבדיו הנביאים:
[ג] אך׀ על־פי יהוה היתה ביהודה להסיר מעל פניו בחטאת מנשה ככל אשר עשה:
[ד] וגם דם־הנקי אשר שפך וימלא את־ירושלם דם נקי ולא־אבה יהוה לסלח:
[ה] ויתר דברי יהויקים וכל־אשר עשה הלא־הם כתובים על־ספר דברי הימים למלכי יהודה:
[ו] וישכב יהויקים עם־אבתיו וימלך יהויכין בנו תחתיו:
[ז] ולא־הסיף עוד מלך מצרים לצאת מארצו כי־לקח מלך בבל מנחל מצרים עד־נהר־פרת כל אשר היתה למלך מצרים: פ
[ח] בן־שמנה עשרה שנה יהויכין במלכו ושלשה חדשים מלך בירושלם ושם אמו נחשתא בת־אלנתן מירושלם:
[ט] ויעש הרע בעיני יהוה ככל אשר־עשה אביו:
[י] בעת ההיא עלה עלו עבדי נבכדנאצר מלך־בבל ירושלם ותבא העיר במצור:
[יא] ויבא נבכדנאצר מלך־בבל על־העיר ועבדיו צרים עליה:
[יב] ויצא יהויכין מלך־יהודה על־מלך בבל הוא ואמו ועבדיו ושריו וסריסיו ויקח אתו מלך בבל בשנת שמנה למלכו:
[יג] ויוצא משם את־כל־אוצרות בית יהוה ואוצרות בית המלך ויקצץ את־כל־כלי הזהב אשר עשה שלמה מלך־ישראל בהיכל יהוה כאשר דבר יהוה:
[יד] והגלה את־כל־ירושלם ואת־כל־השרים ואת׀ כל־גבורי החיל עשרה עשרת אלפים גולה וכל־החרש והמסגר לא נשאר זולת דלת עם־הארץ:
[טו] ויגל את־יהויכין בבלה ואת־אם המלך ואת־נשי המלך ואת־סריסיו ואת אולי אילי הארץ הוליך גולה מירושלם בבלה:
[טז] ואת כל־אנשי החיל שבעת אלפים והחרש והמסגר אלף הכל גבורים עשי מלחמה ויביאם מלך־בבל גולה בבלה:
[יז] וימלך מלך־בבל את־מתניה דדו תחתיו ויסב את־שמו צדקיהו: פ
[יח] בן־עשרים ואחת שנה צדקיהו במלכו ואחת עשרה שנה מלך בירושלם ושם אמו חמיטל חמוטל בת־ירמיהו מלבנה:
[יט] ויעש הרע בעיני יהוה ככל אשר־עשה יהויקים:
[כ] כי׀ על־אף יהוה היתה בירושלם וביהודה עד־השלכו אתם מעל פניו וימרד צדקיהו במלך בבל: ס