פרק כה
[א] ויהי בשנת התשיעית למלכו בחדש העשירי בעשור לחדש בא נבכדנאצר מלך־בבל הוא וכל־חילו על־ירושלם ויחן עליה ויבנו עליה דיק סביב:
[ב] ותבא העיר במצור עד עשתי עשרה שנה למלך צדקיהו:
[ג] בתשעה לחדש ויחזק הרעב בעיר ולא־היה לחם לעם הארץ:
[ד] ותבקע העיר וכל־אנשי המלחמה ׀ הלילה דרך שער׀ בין החמתים אשר על־גן המלך וכשדים על־העיר סביב וילך דרך הערבה:
[ה] וירדפו חיל־כשדים אחר המלך וישגו אתו בערבות ירחו וכל־חילו נפצו מעליו:
[ו] ויתפשו את־המלך ויעלו אתו אל־מלך בבל רבלתה וידברו אתו משפט:
[ז] ואת־בני צדקיהו שחטו לעיניו ואת־עיני צדקיהו עור ויאסרהו בנחשתים ויבאהו בבל: ס
[ח] ובחדש החמישי בשבעה לחדש היא שנת תשע־עשרה שנה למלך נבכדנאצר מלך־בבל בא נבוזראדן רב־טבחים עבד מלך־בבל ירושלם:
[ט] וישרף את־בית־יהוה ואת־בית המלך ואת כל־בתי ירושלם ואת־כל־בית גדול שרף באש:
[י] ואת־חומת ירושלם סביב נתצו כל־חיל כשדים אשר רב־טבחים:
[יא] ואת יתר העם הנשארים בעיר ואת־הנפלים אשר נפלו על־המלך בבל ואת יתר ההמון הגלה נבוזראדן רב־טבחים:
[יב] ומדלת הארץ השאיר רב־טבחים לכרמים וליגבים:
[יג] ואת־עמודי הנחשת אשר בית־יהוה ואת־המכנות ואת־ים הנחשת אשר בבית־יהוה שברו כשדים וישאו את־נחשתם בבלה:
[יד] ואת־הסירת ואת־היעים ואת־המזמרות ואת־הכפות ואת כל־כלי הנחשת אשר ישרתו־בם לקחו:
[טו] ואת־המחתות ואת־המזרקות אשר זהב זהב ואשר־כסף כסף לקח רב־טבחים:
[טז] העמודים ׀ שנים הים האחד והמכנות אשר־עשה שלמה לבית יהוה לא־היה משקל לנחשת כל־הכלים האלה:
[יז] שמנה עשרה אמה קומת׀ העמוד האחד וכתרת עליו ׀ נחשת וקומת הכתרת שלש אמה אמות ושבכה ורמנים על־הכתרת סביב הכל נחשת וכאלה לעמוד השני על־השבכה:
[יח] ויקח רב־טבחים את־שריה כהן הראש ואת־צפניהו כהן משנה ואת־שלשת שמרי הסף:
[יט] ומן־העיר לקח סריס אחד אשר־הוא פקיד׀ על־אנשי המלחמה וחמשה אנשים מראי פני־המלך אשר נמצאו בעיר ואת הספר שר הצבא המצבא את־עם הארץ וששים איש מעם הארץ הנמצאים בעיר:
[כ] ויקח אתם נבוזראדן רב־טבחים וילך אתם על־מלך בבל רבלתה:
[כא] ויך אתם מלך בבל וימיתם ברבלה בארץ חמת ויגל יהודה מעל אדמתו:
[כב] והעם הנשאר בארץ יהודה אשר השאיר נבוכדנאצר מלך בבל ויפקד עליהם את־גדליהו בן־אחיקם בן־שפן:
[כג] וישמעו כל־שרי החילים המה והאנשים כי־הפקיד מלך־בבל את־גדליהו ויבאו אל־גדליהו המצפה וישמעאל בן־נתניה ויוחנן בן־קרח ושריה בן־תנחמת הנטפתי ויאזניהו בן־המעכתי המה ואנשיהם:
[כד] וישבע להם גדליהו ולאנשיהם ויאמר להם אל־תיראו מעבדי הכשדים שבו בארץ ועבדו את־מלך בבל ויטב לכם: פ
[כה] ויהי׀ בחדש השביעי בא ישמעאל בן־נתניה בן־אלישמע מזרע המלוכה ועשרה אנשים אתו ויכו את־גדליהו וימת ואת־היהודים ואת־הכשדים אשר־היו אתו במצפה:
[כו] ויקמו כל־העם מקטן ועד־גדול ושרי החילים ויבאו מצרים כי יראו מפני כשדים: ס
[כז] ויהי בשלשים ושבע שנה לגלות יהויכין מלך־יהודה בשנים עשר חדש בעשרים ושבעה לחדש נשא אויל מרדך מלך בבל בשנת מלכו את־ראש יהויכין מלך־יהודה מבית כלא:
[כח] וידבר אתו טבות ויתן את־כסאו מעל כסא המלכים אשר אתו בבבל:
[כט] ושנא את בגדי כלאו ואכל לחם תמיד לפניו כל־ימי חייו:
[ל] וארחתו ארחת תמיד נתנה־לו מאת המלך דבר־יום ביומו כל ימי חיו: