פרק כח
[א] הוי עטרת גאות שכרי אפרים וציץ נבל צבי תפארתו אשר על־ראש גיא־שמנים הלומי יין:
[ב] הנה חזק ואמץ לאדני כזרם ברד שער קטב כזרם מים כבירים שטפים הניח לארץ ביד:
[ג] ברגלים תרמסנה עטרת גאות שכורי אפרים:
[ד] והיתה ציצת נבל צבי תפארתו אשר על־ראש גיא שמנים כבכורה בטרם קיץ אשר יראה הראה אותה בעודה בכפו יבלענה: ס
[ה] ביום ההוא יהיה יהוה צבאות לעטרת צבי ולצפירת תפארה לשאר עמו:
[ו] ולרוח משפט ליושב על־המשפט ולגבורה משיבי מלחמה שערה: ס
[ז] וגם־אלה ביין שגו ובשכר תעו כהן ונביא שגו בשכר נבלעו מן־היין תעו מן־השכר שגו בראה פקו פליליה:
[ח] כי כל־שלחנות מלאו קיא צאה בלי מקום: פ
[ט] את־מי יורה דעה ואת־מי יבין שמועה גמולי מחלב עתיקי משדים:
[י] כי צו לצו צו לצו קו לקו קו לקו זעיר שם זעיר שם:
[יא] כי בלעגי שפה ובלשון אחרת ידבר אל־העם הזה:
[יב] אשר׀ אמר אליהם זאת המנוחה הניחו לעיף וזאת המרגעה ולא אבוא שמוע:
[יג] והיה להם דבר־יהוה צו לצו צו לצו קו לקו קו לקו זעיר שם זעיר שם למען ילכו וכשלו אחור ונשברו ונוקשו ונלכדו: פ
[יד] לכן שמעו דבר־יהוה אנשי לצון משלי העם הזה אשר בירושלם:
[טו] כי אמרתם כרתנו ברית את־מות ועם־שאול עשינו חזה שיט שוט שוטף כי־עבר יעבר לא יבואנו כי שמנו כזב מחסנו ובשקר נסתרנו: פ
[טז] לכן כה אמר אדני יהוה הנני יסד בציון אבן אבן בחן פנת יקרת מוסד מוסד המאמין לא יחיש:
[יז] ושמתי משפט לקו וצדקה למשקלת ויעה ברד מחסה כזב וסתר מים ישטפו: ס
[יח] וכפר בריתכם את־מות וחזותכם את־שאול לא תקום שוט שוטף כי יעבר והייתם לו למרמס:
[יט] מדי עברו יקח אתכם כי־בבקר בבקר יעבר ביום ובלילה והיה רק־זועה הבין שמועה:
[כ] כי־קצר המצע מהשתרע והמסכה צרה כהתכנס:
[כא] כי כהר־פרצים יקום יהוה כעמק בגבעון ירגז לעשות מעשהו זר מעשהו ולעבד עבדתו נכריה עבדתו:
[כב] ועתה אל־תתלוצצו פן־יחזקו מוסריכם כי־כלה ונחרצה שמעתי מאת אדני יהוה צבאות על־כל־הארץ: פ
[כג] האזינו ושמעו קולי הקשיבו ושמעו אמרתי:
[כד] הכל היום יחרש החרש לזרע יפתח וישדד אדמתו:
[כה] הלוא אם־שוה פניה והפיץ קצח וכמן יזרק ושם חטה שורה ושערה נסמן וכסמת גבלתו:
[כו] ויסרו למשפט אלהיו יורנו:
[כז] כי לא בחרוץ יודש קצח ואופן עגלה על־כמן יוסב כי במטה יחבט קצח וכמן בשבט:
[כח] לחם יודק כי לא לנצח אדוש ידושנו והמם גלגל עגלתו ופרשיו לא ידקנו:
[כט] גם־זאת מעם יהוה צבאות יצאה הפלא עצה הגדיל תושיה: פ