פרק לט
[א] בעת ההיא שלח מרדך בלאדן בן־בלאדן מלך־בבל ספרים ומנחה אל־חזקיהו וישמע כי חלה ויחזק:
[ב] וישמח עליהם חזקיהו ויראם את־בית נכתה נכתו את־הכסף ואת־הזהב ואת־הבשמים ואת׀ השמן הטוב ואת כל־בית כליו ואת כל־אשר נמצא באצרתיו לא־היה דבר אשר לא־הראם חזקיהו בביתו ובכל־ממשלתו: ס
[ג] ויבא ישעיהו הנביא אל־המלך חזקיהו ויאמר אליו מה אמרו׀ האנשים האלה ומאין יבאו אליך ויאמר חזקיהו מארץ רחוקה באו אלי מבבל:
[ד] ויאמר מה ראו בביתך ויאמר חזקיהו את כל־אשר בביתי ראו לא־היה דבר אשר לא־הראיתים באוצרתי:
[ה] ויאמר ישעיהו אל־חזקיהו שמע דבר־יהוה צבאות:
[ו] הנה ימים באים ונשא׀ כל־אשר בביתך ואשר אצרו אבתיך עד־היום הזה בבל לא־יותר דבר אמר יהוה:
[ז] ומבניך אשר יצאו ממך אשר תוליד יקחו והיו סריסים בהיכל מלך בבל:
[ח] ויאמר חזקיהו אל־ישעיהו טוב דבר־יהוה אשר דברת ויאמר כי יהיה שלום ואמת בימי: פ