פרק נב
[א] עורי עורי לבשי עזך ציון לבשי׀ בגדי תפארתך ירושלם עיר הקדש כי לא יוסיף יבא־בך עוד ערל וטמא:
[ב] התנערי מעפר קומי שבי ירושלם התפתחו התפתחי מוסרי צוארך שביה בת־ציון: ס
[ג] כי־כה אמר יהוה חנם נמכרתם ולא בכסף תגאלו: ס
[ד] כי כה אמר אדני יהוה מצרים ירד־עמי בראשנה לגור שם ואשור באפס עשקו:
[ה] ועתה מה־לי־פה נאם־יהוה כי־לקח עמי חנם משלו יהילילו נאם־יהוה ותמיד כל־היום שמי מנאץ:
[ו] לכן ידע עמי שמי לכן ביום ההוא כי־אני־הוא המדבר הנני: ס
[ז] מה־נאוו על־ההרים רגלי מבשר משמיע שלום מבשר טוב משמיע ישועה אמר לציון מלך אלהיך:
[ח] קול צפיך נשאו קול יחדו ירננו כי עין בעין יראו בשוב יהוה ציון:
[ט] פצחו רננו יחדו חרבות ירושלם כי־נחם יהוה עמו גאל ירושלם:
[י] חשף יהוה את־זרוע קדשו לעיני כל־הגוים וראו כל־אפסי־ארץ את ישועת אלהינו: ס
[יא] סורו סורו צאו משם טמא אל־תגעו צאו מתוכה הברו נשאי כלי יהוה:
[יב] כי לא בחפזון תצאו ובמנוסה לא תלכון כי־הלך לפניכם יהוה ומאספכם אלהי ישראל: ס
[יג] הנה ישכיל עבדי ירום ונשא וגבה מאד:
[יד] כאשר שממו עליך רבים כן־משחת מאיש מראהו ותארו מבני אדם:
[טו] כן יזה גוים רבים עליו יקפצו מלכים פיהם כי אשר לא־ספר להם ראו ואשר לא־שמעו התבוננו: ס