פרק ס
[א] קומי אורי כי בא אורך וכבוד יהוה עליך זרח:
[ב] כי־הנה החשך יכסה־ארץ וערפל לאמים ועליך יזרח יהוה וכבודו עליך יראה:
[ג] והלכו גוים לאורך ומלכים לנגה זרחך:
[ד] שאי־סביב עיניך וראי כלם נקבצו באו־לך בניך מרחוק יבאו ובנותיך על־צד תאמנה:
[ה] אז תראי ונהרת ופחד ורחב לבבך כי־יהפך עליך המון ים חיל גוים יבאו לך:
[ו] שפעת גמלים תכסך בכרי מדין ועיפה כלם משבא יבאו זהב ולבונה ישאו ותהלת יהוה יבשרו:
[ז] כל־צאן קדר יקבצו לך אילי נביות ישרתונך יעלו על־רצון מזבחי ובית תפארתי אפאר:
[ח] מי־אלה כעב תעופינה וכיונים אל־ארבתיהם:
[ט] כי־לי׀ איים יקוו ואניות תרשיש בראשנה להביא בניך מרחוק כספם וזהבם אתם לשם יהוה אלהיך ולקדוש ישראל כי פארך:
[י] ובנו בני־נכר חמתיך ומלכיהם ישרתונך כי בקצפי הכיתיך וברצוני רחמתיך:
[יא] ופתחו שעריך תמיד יומם ולילה לא יסגרו להביא אליך חיל גוים ומלכיהם נהוגים:
[יב] כי־הגוי והממלכה אשר לא־יעבדוך יאבדו והגוים חרב יחרבו:
[יג] כבוד הלבנון אליך יבוא ברוש תדהר ותאשור יחדו לפאר מקום מקדשי ומקום רגלי אכבד:
[יד] והלכו אליך שחוח בני מעניך והשתחוו על־כפות רגליך כל־מנאציך וקראו לך עיר יהוה ציון קדוש ישראל:
[טו] תחת היותך עזובה ושנואה ואין עובר ושמתיך לגאון עולם משוש דור ודור:
[טז] וינקת חלב גוים ושד מלכים תינקי וידעת כי אני יהוה מושיעך וגאלך אביר יעקב:
[יז] תחת הנחשת אביא זהב ותחת הברזל אביא כסף ותחת העצים נחשת ותחת האבנים ברזל ושמתי פקדתך שלום ונגשיך צדקה:
[יח] לא־ישמע עוד חמס בארצך שד ושבר בגבוליך וקראת ישועה חומתיך ושעריך תהלה:
[יט] לא־יהיה־לך עוד השמש לאור יומם ולנגה הירח לא־יאיר לך והיה־לך יהוה לאור עולם ואלהיך לתפארתך:
[כ] לא־יבוא עוד שמשך וירחך לא יאסף כי יהוה יהיה־לך לאור עולם ושלמו ימי אבלך:
[כא] ועמך כלם צדיקים לעולם יירשו ארץ נצר מטעו מטעי מעשה ידי להתפאר:
[כב] הקטן יהיה לאלף והצעיר לגוי עצום אני יהוה בעתה אחישנה: ס