פרק יא
[א] הדבר אשר היה אל־ירמיהו מאת יהוה לאמר:
[ב] שמעו את־דברי הברית הזאת ודברתם אל־איש יהודה ועל־ישבי ירושלם:
[ג] ואמרת אליהם כה־אמר יהוה אלהי ישראל ארור האיש אשר לא ישמע את־דברי הברית הזאת:
[ד] אשר צויתי את־אבותיכם ביום הוציאי־אותם מארץ־מצרים מכור הברזל לאמר שמעו בקולי ועשיתם אותם ככל אשר־אצוה אתכם והייתם לי לעם ואנכי אהיה לכם לאלהים:
[ה] למען הקים את־השבועה אשר־נשבעתי לאבותיכם לתת להם ארץ זבת חלב ודבש כיום הזה ואען ואמר אמן ׀ יהוה: פ
[ו] ויאמר יהוה אלי קרא את־כל־הדברים האלה בערי יהודה ובחצות ירושלם לאמר שמעו את־דברי הברית הזאת ועשיתם אותם:
[ז] כי העד העדתי באבותיכם ביום העלותי אותם מארץ מצרים ועד־היום הזה השכם והעד לאמר שמעו בקולי:
[ח] ולא שמעו ולא־הטו את־אזנם וילכו איש בשרירות לבם הרע ואביא עליהם את־כל־דברי הברית־הזאת אשר־צויתי לעשות ולא עשו: ס
[ט] ויאמר יהוה אלי נמצא־קשר באיש יהודה ובישבי ירושלם:
[י] שבו על־עונת אבותם הראשנים אשר מאנו לשמוע את־דברי והמה הלכו אחרי אלהים אחרים לעבדם הפרו בית־ישראל ובית יהודה את־בריתי אשר כרתי את־אבותם: ס
[יא] לכן כה אמר יהוה הנני מביא אליהם רעה אשר לא־יוכלו לצאת ממנה וזעקו אלי ולא אשמע אליהם:
[יב] והלכו ערי יהודה וישבי ירושלם וזעקו אל־האלהים אשר הם מקטרים להם והושע לא־יושיעו להם בעת רעתם:
[יג] כי מספר עריך היו אלהיך יהודה ומספר חצות ירושלם שמתם מזבחות לבשת מזבחות לקטר לבעל: ס
[יד] ואתה אל־תתפלל בעד־העם הזה ואל־תשא בעדם רנה ותפלה כי׀ אינני שמע בעת קראם אלי בעד רעתם: ס
[טו] מה לידידי בביתי עשותה המזמתה הרבים ובשר־קדש יעברו מעליך כי רעתכי אז תעלזי:
[טז] זית רענן יפה פרי־תאר קרא יהוה שמך לקול׀ המולה גדלה הצית אש עליה ורעו דליותיו:
[יז] ויהוה צבאות הנוטע אותך דבר עליך רעה בגלל רעת בית־ישראל ובית יהודה אשר עשו להם להכעסני לקטר לבעל: פ
[יח] ויהוה הודיעני ואדעה אז הראיתני מעלליהם:
[יט] ואני ככבש אלוף יובל לטבוח ולא־ידעתי כי־עלי׀ חשבו מחשבות נשחיתה עץ בלחמו ונכרתנו מארץ חיים ושמו לא־יזכר עוד:
[כ] ויהוה צבאות שפט צדק בחן כליות ולב אראה נקמתך מהם כי אליך גליתי את־ריבי: ס
[כא] לכן כה־אמר יהוה על־אנשי ענתות המבקשים את־נפשך לאמר לא תנבא בשם יהוה ולא תמות בידנו: פ
[כב] לכן כה אמר יהוה צבאות הנני פקד עליהם הבחורים ימתו בחרב בניהם ובנותיהם ימתו ברעב:
[כג] ושארית לא תהיה להם כי־אביא רעה אל־אנשי ענתות שנת פקדתם: ס