פרק יג
[א] כה־אמר יהוה אלי הלוך וקנית לך אזור פשתים ושמתו על־מתניך ובמים לא תבאהו:
[ב] ואקנה את־האזור כדבר יהוה ואשם על־מתני: פ
[ג] ויהי דבר־יהוה אלי שנית לאמר:
[ד] קח את־האזור אשר קנית אשר על־מתניך וקום לך פרתה וטמנהו שם בנקיק הסלע:
[ה] ואלך ואטמנהו בפרת כאשר צוה יהוה אותי:
[ו] ויהי מקץ ימים רבים ויאמר יהוה אלי קום לך פרתה וקח משם את־האזור אשר צויתיך לטמנו־שם:
[ז] ואלך פרתה ואחפר ואקח את־האזור מן־המקום אשר־טמנתיו שמה והנה נשחת האזור לא יצלח לכל: פ
[ח] ויהי דבר־יהוה אלי לאמר:
[ט] כה אמר יהוה ככה אשחית את־גאון יהודה ואת־גאון ירושלם הרב:
[י] העם הזה הרע המאנים׀ לשמוע את־דברי ההלכים בשררות לבם וילכו אחרי אלהים אחרים לעבדם ולהשתחות להם ויהי כאזור הזה אשר לא־יצלח לכל: ס
[יא] כי כאשר ידבק האזור אל־מתני־איש כן הדבקתי אלי את־כל־בית ישראל ואת־כל־בית יהודה נאם־יהוה להיות לי לעם ולשם ולתהלה ולתפארת ולא שמעו:
[יב] ואמרת אליהם את־הדבר הזה ס כה־אמר יהוה אלהי ישראל כל־נבל ימלא יין ואמרו אליך הידע לא נדע כי כל־נבל ימלא יין:

[יג] ואמרת אליהם כה־אמר יהוה הנני ממלא את־כל־ישבי הארץ הזאת ואת־המלכים הישבים לדוד על־כסאו ואת־הכהנים ואת־הנבאים ואת כל־ישבי ירושלם שכרון:
[יד] ונפצתים איש אל־אחיו והאבות והבנים יחדו נאם־יהוה לא־אחמול ולא־אחוס ולא ארחם מהשחיתם:
[טו] שמעו והאזינו אל־תגבהו כי יהוה דבר:
[טז] תנו ליהוה אלהיכם כבוד בטרם יחשך ובטרם יתנגפו רגליכם על־הרי נשף וקויתם לאור ושמה לצלמות ישית ושית לערפל:
[יז] ואם לא תשמעוה במסתרים תבכה־נפשי מפני גוה ודמע תדמע ותרד עיני דמעה כי נשבה עדר יהוה: ס
[יח] אמר למלך ולגבירה השפילו שבו כי ירד מראשותיכם עטרת תפארתכם:
[יט] ערי הנגב סגרו ואין פתח הגלת יהודה כלה הגלת שלומים: ס
[כ] שאי שאו עיניכם וראי וראו הבאים מצפון איה העדר נתן־לך צאן תפארתך:
[כא] מה־תאמרי כי־יפקד עליך ואת למדת אתם עליך אלפים לראש הלוא חבלים יאחזוך כמו אשת לדה:
[כב] וכי תאמרי בלבבך מדוע קראני אלה ברב עונך נגלו שוליך נחמסו עקביך:
[כג] היהפך כושי עורו ונמר חברברתיו גם־אתם תוכלו להיטיב למדי הרע:
[כד] ואפיצם כקש־עובר לרוח מדבר:
[כה] זה גורלך מנת־מדיך מאתי נאם־יהוה אשר שכחת אותי ותבטחי בשקר:
[כו] וגם־אני חשפתי שוליך על־פניך ונראה קלונך:
[כז] נאפיך ומצהלותיך זמת זנותך על־גבעות בשדה ראיתי שקוציך אוי לך ירושלם לא תטהרי אחרי מתי עד: ס