פרק לג
[א] ויהי דבר־יהוה אל־ירמיהו שנית והוא עודנו עצור בחצר המטרה לאמר:
[ב] כה־אמר יהוה עשה יהוה יוצר אותה להכינה יהוה שמו:
[ג] קרא אלי ואענך ואגידה לך גדלות ובצרות לא ידעתם: פ
[ד] כי כה אמר יהוה אלהי ישראל על־בתי העיר הזאת ועל־בתי מלכי יהודה הנתצים אל־הסללות ואל־החרב:
[ה] באים להלחם את־הכשדים ולמלאם את־פגרי האדם אשר־הכיתי באפי ובחמתי ואשר הסתרתי פני מהעיר הזאת על כל־רעתם:
[ו] הנני מעלה־לה ארכה ומרפא ורפאתים וגליתי להם עתרת שלום ואמת:
[ז] והשבתי את־שבות יהודה ואת שבות ישראל ובנתים כבראשנה:
[ח] וטהרתים מכל־עונם אשר חטאו־לי וסלחתי לכול־לכל־עונותיהם אשר חטאו־לי ואשר פשעו בי:
[ט] והיתה לי לשם ששון לתהלה ולתפארת לכל גויי הארץ אשר ישמעו את־כל־הטובה אשר אנכי עשה אותם ופחדו ורגזו על כל־הטובה ועל כל־השלום אשר אנכי עשה לה: ס
[י] כה׀ אמר יהוה עוד ישמע במקום־הזה אשר אתם אמרים חרב הוא מאין אדם ומאין בהמה בערי יהודה ובחצות ירושלם הנשמות מאין אדם ומאין יושב ומאין בהמה:
[יא] קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה קול אמרים הודו את־יהוה צבאות כי־טוב יהוה כי־לעולם חסדו מבאים תודה בית יהוה כי־אשיב את־שבות־הארץ כבראשנה אמר יהוה: ס
[יב] כה־אמר יהוה צבאות עוד יהיה׀ במקום הזה החרב מאין־אדם ועד־בהמה ובכל־עריו נוה רעים מרבצים צאן:
[יג] בערי ההר בערי השפלה ובערי הנגב ובארץ בנימן ובסביבי ירושלם ובערי יהודה עד תעברנה הצאן על־ידי מונה אמר יהוה: ס
[יד] הנה ימים באים נאם־יהוה והקמתי את־הדבר הטוב אשר דברתי אל־בית ישראל ועל־בית יהודה:
[טו] בימים ההם ובעת ההיא אצמיח לדוד צמח צדקה ועשה משפט וצדקה בארץ:
[טז] בימים ההם תושע יהודה וירושלם תשכון לבטח וזה אשר־יקרא־לה יהוה ׀ צדקנו: ס
[יז] כי־כה אמר יהוה לא־יכרת לדוד איש ישב על־כסא בית־ישראל:
[יח] ולכהנים הלוים לא־יכרת איש מלפני מעלה עולה ומקטיר מנחה ועשה זבח כל־הימים: פ
[יט] ויהי דבר־יהוה אל־ירמיהו לאמור:
[כ] כה אמר יהוה אם־תפרו את־בריתי היום ואת־בריתי הלילה ולבלתי היות יומם־ולילה בעתם:
[כא] גם־בריתי תפר את־דוד עבדי מהיות־לו בן מלך על־כסאו ואת־הלוים הכהנים משרתי:
[כב] אשר לא־יספר צבא השמים ולא ימד חול הים כן ארבה את־זרע דוד עבדי ואת־הלוים משרתי אתי: ס
[כג] ויהי דבר־יהוה אל־ירמיהו לאמר:
[כד] הלוא ראית מה־העם הזה דברו לאמר שתי המשפחות אשר בחר יהוה בהם וימאסם ואת־עמי ינאצון מהיות עוד גוי לפניהם: ס
[כה] כה אמר יהוה אם־לא בריתי יומם ולילה חקות שמים וארץ לא־שמתי:
[כו] גם־זרע יעקוב ודוד עבדי אמאס מקחת מזרעו משלים אל־זרע אברהם ישחק ויעקב כי־אשוב אשיב את־שבותם ורחמתים: פ