פרק יח
[א] ויהי דבר־יהוה אלי לאמר:
[ב] מה־לכם אתם משלים את־המשל הזה על־אדמת ישראל לאמר אבות יאכלו בסר ושני הבנים תקהינה:
[ג] חי־אני נאם אדני יהוה אם־יהיה לכם עוד משל המשל הזה בישראל:
[ד] הן כל־הנפשות לי הנה כנפש האב וכנפש הבן לי־הנה הנפש החטאת היא תמות:
[ה] ואיש כי־יהיה צדיק ועשה משפט וצדקה:
[ו] אל־ההרים לא אכל ועיניו לא נשא אל־גלולי בית ישראל ואת־אשת רעהו לא טמא ואל־אשה נדה לא יקרב:
[ז] ואיש לא יונה חבלתו חוב ישיב גזלה לא יגזל לחמו לרעב יתן ועירם יכסה־בגד:
[ח] בנשך לא־יתן ותרבית לא יקח מעול ישיב ידו משפט אמת יעשה בין איש לאיש:
[ט] בחקותי יהלך ומשפטי שמר לעשות אמת צדיק הוא חיה יחיה נאם אדני יהוה:
[י] והוליד בן־פריץ שפך דם ועשה אח מאחד מאלה:
[יא] והוא את־כל־אלה לא עשה כי גם אל־ההרים אכל ואת־אשת רעהו טמא:
[יב] עני ואביון הונה גזלות גזל חבל לא ישיב ואל־הגלולים נשא עיניו תועבה עשה:
[יג] בנשך נתן ותרבית לקח וחי לא יחיה את כל־התועבות האלה עשה מות יומת דמיו בו יהיה:
[יד] והנה הוליד בן וירא את־כל־חטאת אביו אשר עשה ויראה ולא יעשה כהן:
[טו] על־ההרים לא אכל ועיניו לא נשא אל־גלולי בית ישראל את־אשת רעהו לא טמא:
[טז] ואיש לא הונה חבל לא חבל וגזלה לא גזל לחמו לרעב נתן וערום כסה־בגד:
[יז] מעני השיב ידו נשך ותרבית לא לקח משפטי עשה בחקותי הלך הוא לא ימות בעון אביו חיה יחיה:
[יח] אביו כי־עשק עשק גזל גזל אח ואשר לא־טוב עשה בתוך עמיו והנה־מת בעונו:
[יט] ואמרתם מדע לא־נשא הבן בעון האב והבן משפט וצדקה עשה את כל־חקותי שמר ויעשה אתם חיה יחיה:
[כ] הנפש החטאת היא תמות בן לא־ישא׀ בעון האב ואב לא ישא בעון הבן צדקת הצדיק עליו תהיה ורשעת רשע הרשע עליו תהיה: ס
[כא] והרשע כי ישוב מכל־חטאתו חטאתיו אשר עשה ושמר את־כל־חקותי ועשה משפט וצדקה חיה יחיה לא ימות:
[כב] כל־פשעיו אשר עשה לא יזכרו לו בצדקתו אשר־עשה יחיה:
[כג] החפץ אחפץ מות רשע נאם אדני יהוה הלוא בשובו מדרכיו וחיה: ס
[כד] ובשוב צדיק מצדקתו ועשה עול ככל התועבות אשר־עשה הרשע יעשה וחי כל־צדקתו צדקתיו אשר־עשה לא תזכרנה במעלו אשר־מעל ובחטאתו אשר־חטא בם ימות:
[כה] ואמרתם לא יתכן דרך אדני שמעו־נא בית ישראל הדרכי לא יתכן הלא דרכיכם לא יתכנו:
[כו] בשוב־צדיק מצדקתו ועשה עול ומת עליהם בעולו אשר־עשה ימות: ס
[כז] ובשוב רשע מרשעתו אשר עשה ויעש משפט וצדקה הוא את־נפשו יחיה:
[כח] ויראה וישוב וישב מכל־פשעיו אשר עשה חיו יחיה לא ימות:
[כט] ואמרו בית ישראל לא יתכן דרך אדני הדרכי לא יתכנו בית ישראל הלא דרכיכם לא יתכן:
[ל] לכן איש כדרכיו אשפט אתכם בית ישראל נאם אדני יהוה שובו והשיבו מכל־פשעיכם ולא־יהיה לכם למכשול עון:
[לא] השליכו מעליכם את־כל־פשעיכם אשר פשעתם בם ועשו לכם לב חדש ורוח חדשה ולמה תמתו בית ישראל:
[לב] כי לא אחפץ במות המת נאם אדני יהוה והשיבו וחיו: פ