פרק ג
[א] ויאמר אלי בן־אדם את אשר־תמצא אכול אכול את־המגלה הזאת ולך דבר אל־בית ישראל:
[ב] ואפתח את־פי ויאכילני את המגלה הזאת:
[ג] ויאמר אלי בן־אדם בטנך תאכל ומעיך תמלא את המגלה הזאת אשר אני נתן אליך ואכלה ותהי בפי כדבש למתוק: פ
[ד] ויאמר אלי בן־אדם לך־בא אל־בית ישראל ודברת בדברי אליהם:
[ה] כי לא אל־עם עמקי שפה וכבדי לשון אתה שלוח אל־בית ישראל:
[ו] לא׀ אל־עמים רבים עמקי שפה וכבדי לשון אשר לא־תשמע דבריהם אם־לא אליהם שלחתיך המה ישמעו אליך:
[ז] ובית ישראל לא יאבו לשמע אליך כי־אינם אבים לשמע אלי כי כל־בית ישראל חזקי־מצח וקשי־לב המה:
[ח] הנה נתתי את־פניך חזקים לעמת פניהם ואת־מצחך חזק לעמת מצחם:
[ט] כשמיר חזק מצר נתתי מצחך לא־תירא אותם ולא־תחת מפניהם כי בית מרי המה: פ
[י] ויאמר אלי בן־אדם את־כל־דברי אשר אדבר אליך קח בלבבך ובאזניך שמע:
[יא] ולך בא אל־הגולה אל־בני עמך ודברת אליהם ואמרת אליהם כה אמר אדני יהוה אם־ישמעו ואם־יחדלו:
[יב] ותשאני רוח ואשמע אחרי קול רעש גדול ברוך כבוד־יהוה ממקומו:
[יג] וקול׀ כנפי החיות משיקות אשה אל־אחותה וקול האופנים לעמתם וקול רעש גדול:
[יד] ורוח נשאתני ותקחני ואלך מר בחמת רוחי ויד־יהוה עלי חזקה:
[טו] ואבוא אל־הגולה תל אביב הישבים אל־נהר־כבר ואשר ואשב המה יושבים שם ואשב שם שבעת ימים משמים בתוכם:
[טז] ויהי מקצה שבעת ימים פ
ויהי דבר־יהוה אלי לאמר:

[יז] בן־אדם צפה נתתיך לבית ישראל ושמעת מפי דבר והזהרת אותם ממני:
[יח] באמרי לרשע מות תמות ולא הזהרתו ולא דברת להזהיר רשע מדרכו הרשעה לחיתו הוא רשע בעונו ימות ודמו מידך אבקש:
[יט] ואתה כי־הזהרת רשע ולא־שב מרשעו ומדרכו הרשעה הוא בעונו ימות ואתה את־נפשך הצלת:
[כ] ובשוב צדיק מצדקו ועשה עול ונתתי מכשול לפניו הוא ימות כי לא הזהרתו בחטאתו ימות ולא תזכרן צדקתו צדקתיו אשר עשה ודמו מידך אבקש:
[כא] ואתה כי הזהרתו צדיק לבלתי חטא צדיק והוא לא־חטא חיו יחיה כי נזהר ואתה את־נפשך הצלת: פ
[כב] ותהי עלי שם יד־יהוה ויאמר אלי קום צא אל־הבקעה ושם אדבר אותך:
[כג] ואקום ואצא אל־הבקעה והנה־שם כבוד־יהוה עמד ככבוד אשר ראיתי על־נהר־כבר ואפל על־פני:
[כד] ותבא־בי רוח ותעמדני על־רגלי וידבר אתי ויאמר אלי בא הסגר בתוך ביתך:
[כה] ואתה בן־אדם הנה נתנו עליך עבותים ואסרוך בהם ולא תצא בתוכם:
[כו] ולשונך אדביק אל־חכך ונאלמת ולא־תהיה להם לאיש מוכיח כי בית מרי המה:
[כז] ובדברי אותך אפתח את־פיך ואמרת אליהם כה אמר אדני יהוה השמע ׀ ישמע והחדל ׀ יחדל כי בית מרי המה: פ