פרק לז
[א] היתה עלי יד־יהוה ויוצאני ברוח יהוה ויניחני בתוך הבקעה והיא מלאה עצמות:
[ב] והעבירני עליהם סביב ׀ סביב והנה רבות מאד על־פני הבקעה והנה יבשות מאד:
[ג] ויאמר אלי בן־אדם התחיינה העצמות האלה ואמר אדני יהוה אתה ידעת:
[ד] ויאמר אלי הנבא על־העצמות האלה ואמרת אליהם העצמות היבשות שמעו דבר־יהוה:
[ה] כה אמר אדני יהוה לעצמות האלה הנה אני מביא בכם רוח וחייתם:
[ו] ונתתי עליכם גידים והעלתי עליכם בשר וקרמתי עליכם עור ונתתי בכם רוח וחייתם וידעתם כי־אני יהוה:
[ז] ונבאתי כאשר צויתי ויהי־קול כהנבאי והנה־רעש ותקרבו עצמות עצם אל־עצמו:
[ח] וראיתי והנה־עליהם גדים ובשר עלה ויקרם עליהם עור מלמעלה ורוח אין בהם:
[ט] ויאמר אלי הנבא אל־הרוח הנבא בן־אדם ואמרת אל־הרוח ס כה־אמר׀ אדני יהוה מארבע רוחות באי הרוח ופחי בהרוגים האלה ויחיו:

[י] והנבאתי כאשר צוני ותבוא בהם הרוח ויחיו ויעמדו על־רגליהם חיל גדול מאד־מאד:
[יא] ויאמר אלי בן־אדם העצמות האלה כל־בית ישראל המה הנה אמרים יבשו עצמותינו ואבדה תקותנו נגזרנו לנו:
[יב] לכן הנבא ואמרת אליהם כה־אמר אדני יהוה הנה אני פתח את־קברותיכם והעליתי אתכם מקברותיכם עמי והבאתי אתכם אל־אדמת ישראל:
[יג] וידעתם כי־אני יהוה בפתחי את־קברותיכם ובהעלותי אתכם מקברותיכם עמי:
[יד] ונתתי רוחי בכם וחייתם והנחתי אתכם על־אדמתכם וידעתם כי־אני יהוה דברתי ועשיתי נאם־יהוה: פ
[טו] ויהי דבר־יהוה אלי לאמר:
[טז] ואתה בן־אדם קח־לך עץ אחד וכתב עליו ליהודה ולבני ישראל חברו חבריו ולקח עץ אחד וכתוב עליו ליוסף עץ אפרים וכל־בית ישראל חברו חבריו:
[יז] וקרב אתם אחד אל־אחד לך לעץ אחד והיו לאחדים בידך:
[יח] וכאשר יאמרו אליך בני עמך לאמר הלוא־תגיד לנו מה־אלה לך:
[יט] דבר אלהם כה־אמר אדני יהוה הנה אני לקח את־עץ יוסף אשר ביד־אפרים ושבטי ישראל חברו חבריו ונתתי אותם עליו את־עץ יהודה ועשיתם לעץ אחד והיו אחד בידי:
[כ] והיו העצים אשר־תכתב עליהם בידך לעיניהם:
[כא] ודבר אליהם כה־אמר אדני יהוה הנה אני לקח את־בני ישראל מבין הגוים אשר הלכו־שם וקבצתי אתם מסביב והבאתי אותם אל־אדמתם:
[כב] ועשיתי אתם לגוי אחד בארץ בהרי ישראל ומלך אחד יהיה לכלם למלך ולא יהיה־יהיו־עוד לשני גוים ולא יחצו עוד לשתי ממלכות עוד:
[כג] ולא יטמאו עוד בגלוליהם ובשקוציהם ובכל פשעיהם והושעתי אתם מכל מושבתיהם אשר חטאו בהם וטהרתי אותם והיו־לי לעם ואני אהיה להם לאלהים:
[כד] ועבדי דוד מלך עליהם ורועה אחד יהיה לכלם ובמשפטי ילכו וחקותי ישמרו ועשו אותם:
[כה] וישבו על־הארץ אשר נתתי לעבדי ליעקב אשר ישבו־בה אבותיכם וישבו עליה המה ובניהם ובני בניהם עד־עולם ודוד עבדי נשיא להם לעולם:
[כו] וכרתי להם ברית שלום ברית עולם יהיה אותם ונתתים והרביתי אותם ונתתי את־מקדשי בתוכם לעולם:
[כז] והיה משכני עליהם והייתי להם לאלהים והמה יהיו־לי לעם:
[כח] וידעו הגוים כי אני יהוה מקדש את־ישראל בהיות מקדשי בתוכם לעולם: פ