פרק מ
[א] בעשרים וחמש שנה לגלותנו בראש השנה בעשור לחדש בארבע עשרה שנה אחר אשר הכתה העיר בעצם׀ היום הזה היתה עלי יד־יהוה ויבא אתי שמה:
[ב] במראות אלהים הביאני אל־ארץ ישראל ויניחני אל־הר גבה מאד ועליו כמבנה־עיר מנגב:
[ג] ויביא אותי שמה והנה־איש מראהו כמראה נחשת ופתיל־פשתים בידו וקנה המדה והוא עמד בשער:
[ד] וידבר אלי האיש בן־אדם ראה בעיניך ובאזניך שמע ושים לבך לכל אשר־אני מראה אותך כי למען הראותכה הבאתה הנה הגד את־כל־אשר־אתה ראה לבית ישראל:
[ה] והנה חומה מחוץ לבית סביב ׀ סביב וביד האיש קנה המדה שש־אמות באמה וטפח וימד את־רחב הבנין קנה אחד וקומה קנה אחד:
[ו] ויבוא אל־שער אשר פניו דרך הקדימה ויעל במעלותו במעלותיו וימד׀ את־סף השער קנה אחד רחב ואת סף אחד קנה אחד רחב:
[ז] והתא קנה אחד ארך וקנה אחד רחב ובין התאים חמש אמות וסף השער מאצל אלם השער מהבית קנה אחד:
[ח] וימד את־אלם השער מהבית קנה אחד:
[ט] וימד את־אלם השער שמנה אמות ואילו ואיליו שתים אמות ואלם השער מהבית:
[י] ותאי השער דרך הקדים שלשה מפה ושלשה מפה מדה אחת לשלשתם ומדה אחת לאילם מפה ומפו:
[יא] וימד את־רחב פתח־השער עשר אמות ארך השער שלוש עשרה אמות:
[יב] וגבול לפני התאות אמה אחת ואמה־אחת גבול מפה והתא שש־אמות מפו ושש אמות מפו:
[יג] וימד את־השער מגג התא לגגו רחב עשרים וחמש אמות פתח נגד פתח:
[יד] ויעש את־אילים ששים אמה ואל־איל החצר השער סביב ׀ סביב:
[טו] ועל פני השער היאתון האיתון על־לפני אלם השער הפנימי חמשים אמה:
[טז] וחלונות אטמות אל־התאים ואל אליהמה לפנימה לשער סביב ׀ סביב וכן לאלמות וחלונות סביב ׀ סביב לפנימה ואל־איל תמרים:
[יז] ויביאני אל־החצר החיצונה והנה לשכות ורצפה עשוי לחצר סביב ׀ סביב שלשים לשכות אל־הרצפה:
[יח] והרצפה אל־כתף השערים לעמת ארך השערים הרצפה התחתונה:
[יט] וימד רחב מלפני השער התחתונה לפני החצר הפנימי מחוץ מאה אמה הקדים והצפון:
[כ] והשער אשר פניו דרך הצפון לחצר החיצונה מדד ארכו ורחבו:
[כא] ותאו שלושה מפו ושלשה מפו ואילו ואלמו ואלמיו היה כמדת השער הראשון חמשים אמה ארכו ורחב חמש ועשרים באמה:
[כב] וחלונו וחלוניו ואילמו ותימרו ותימריו כמדת השער אשר פניו דרך הקדים ובמעלות שבע יעלו־בו ואילמו לפניהם:
[כג] ושער לחצר הפנימי נגד השער לצפון ולקדים וימד משער אל־שער מאה אמה:
[כד] ויולכני דרך הדרום והנה־שער דרך הדרום ומדד אילו ואילמו ואילמיו כמדות האלה:
[כה] וחלונים לו ולאילמו סביב ׀ סביב כהחלנות האלה חמשים אמה ארך ורחב חמש ועשרים אמה:
[כו] ומעלות שבעה עלותו עלותיו ואלמו ואלמיו לפניהם ותמרים לו אחד מפו ואחד מפו אל־אילו:
[כז] ושער לחצר הפנימי דרך הדרום וימד משער אל־השער דרך הדרום מאה אמות:
[כח] ויביאני אל־חצר הפנימי בשער הדרום וימד את־השער הדרום כמדות האלה:
[כט] ותאו ואילו ואלמו כמדות האלה וחלונות לו ולאלמו סביב ׀ סביב חמשים אמה ארך ורחב עשרים וחמש אמות:
[ל] ואלמות סביב ׀ סביב ארך חמש ועשרים אמה ורחב חמש אמות:
[לא] ואלמו אל־חצר החצונה ותמרים אל־אילו ומעלות שמונה מעלו מעליו:
[לב] ויביאני אל־החצר הפנימי דרך הקדים וימד את־השער כמדות האלה:
[לג] ותאו ואלו ואלמו כמדות האלה וחלונות לו ולאלמו סביב ׀ סביב ארך חמשים אמה ורחב חמש ועשרים אמה:
[לד] ואלמו לחצר החיצונה ותמרים אל־אלו מפו ומפו ושמנה מעלות מעלו:
[לה] ויביאני אל־שער הצפון ומדד כמדות האלה:
[לו] תאו אלו ואלמו וחלונות לו סביב ׀ סביב ארך חמשים אמה ורחב חמש ועשרים אמה:
[לז] ואילו לחצר החיצונה ותמרים אל־אילו מפו ומפו ושמנה מעלות מעלו:
[לח] ולשכה ופתחה באילים השערים שם ידיחו את־העלה:
[לט] ובאלם השער שנים שלחנות מפו ושנים שלחנות מפה לשחוט אליהם העולה והחטאת והאשם:
[מ] ואל־הכתף מחוצה לעולה לפתח השער הצפונה שנים שלחנות ואל־הכתף האחרת אשר לאלם השער שנים שלחנות:
[מא] ארבעה שלחנות מפה וארבעה שלחנות מפה לכתף השער שמונה שלחנות אליהם ישחטו:
[מב] וארבעה שלחנות לעולה אבני גזית ארך אמה אחת וחצי ורחב אמה אחת וחצי וגבה אמה אחת אליהם ויניחו את־הכלים אשר ישחטו את־העולה בם והזבח:
[מג] והשפתים טפח אחד מוכנים בבית סביב ׀ סביב ואל־השלחנות בשר הקרבן:
[מד] ומחוצה לשער הפנימי לשכות שרים בחצר הפנימי אשר אל־כתף שער הצפון ופניהם דרך הדרום אחד אל־כתף שער הקדים פני דרך הצפן:
[מה] וידבר אלי זה הלשכה אשר פניה דרך הדרום לכהנים שמרי משמרת הבית:
[מו] והלשכה אשר פניה דרך הצפון לכהנים שמרי משמרת המזבח המה בני־צדוק הקרבים מבני־לוי אל־יהוה לשרתו:
[מז] וימד את־החצר ארך׀ מאה אמה ורחב מאה אמה מרבעת והמזבח לפני הבית:
[מח] ויבאני אל־אלם הבית וימד אל אלם חמש אמות מפה וחמש אמות מפה ורחב השער שלש אמות מפו ושלש אמות מפו:
[מט] ארך האלם עשרים אמה ורחב עשתי עשרה אמה ובמעלות אשר יעלו אליו ועמדים אל־האילים אחד מפה ואחד מפה: