פרק מא
[א] ויביאני אל־ההיכל וימד את־האילים שש־אמות רחב מפו ושש־אמות־רחב מפו רחב האהל:
[ב] ורחב הפתח עשר אמות וכתפות הפתח חמש אמות מפו וחמש אמות מפו וימד ארכו ארבעים אמה ורחב עשרים אמה:
[ג] ובא לפנימה וימד איל־הפתח שתים אמות והפתח שש אמות ורחב הפתח שבע אמות:
[ד] וימד את־ארכו עשרים אמה ורחב עשרים אמה אל־פני ההיכל ויאמר אלי זה קדש הקדשים:
[ה] וימד קיר־הבית שש אמות ורחב הצלע ארבע אמות סביב ׀ סביב לבית סביב:
[ו] והצלעות צלע אל־צלע שלוש ושלשים פעמים ובאות בקיר אשר־לבית לצלעות סביב ׀ סביב להיות אחוזים ולא־יהיו אחוזים בקיר הבית:
[ז] ורחבה ונסבה למעלה למעלה לצלעות כי מוסב־הבית למעלה למעלה סביב ׀ סביב לבית על־כן רחב־לבית למעלה וכן התחתונה יעלה על־העליונה לתיכונה:
[ח] וראיתי לבית גבה סביב ׀ סביב מיסדות מוסדות הצלעות מלו הקנה שש אמות אצילה:
[ט] רחב הקיר אשר־לצלע אל־החוץ חמש אמות ואשר מנח בית צלעות אשר לבית:
[י] ובין הלשכות רחב עשרים אמה סביב לבית סביב ׀ סביב:
[יא] ופתח הצלע למנח פתח אחד דרך הצפון ופתח אחד לדרום ורחב מקום המנח חמש אמות סביב ׀ סביב:
[יב] והבנין אשר אל־פני הגזרה פאת דרך־הים רחב שבעים אמה וקיר הבנין חמש־אמות רחב סביב ׀ סביב וארכו תשעים אמה:
[יג] ומדד את־הבית ארך מאה אמה והגזרה והבניה וקירותיה ארך מאה אמה:
[יד] ורחב פני הבית והגזרה לקדים מאה אמה:
[טו] ומדד ארך־הבנין אל־פני הגזרה אשר על־אחריה ואתוקיהא ואתיקיהא מפו ומפו מאה אמה וההיכל הפנימי ואלמי החצר:
[טז] הספים והחלונים האטמות והאתיקים ׀ סביב לשלשתם נגד הסף שחיף עץ סביב ׀ סביב והארץ עד־החלונות והחלנות מכסות:
[יז] על־מעל הפתח ועד־הבית הפנימי ולחוץ ואל־כל־הקיר סביב ׀ סביב בפנימי ובחיצון מדות:
[יח] ועשוי כרובים ותמרים ותמרה בין־כרוב לכרוב ושנים פנים לכרוב:
[יט] ופני אדם אל־התמרה מפו ופני־כפיר אל־התמרה מפו עשוי אל־כל־הבית סביב ׀ סביב:
[כ] מהארץ עד־מעל הפתח הכרובים והתמרים עשוים וקיר ההיכל:
[כא] ההיכל מזוזת רבעה ופני הקדש המראה כמראה:
[כב] המזבח עץ שלוש אמות גבה וארכו שתים־אמות ומקצעותיו לו וארכו וקירתיו עץ וידבר אלי זה השלחן אשר לפני יהוה:
[כג] ושתים דלתות להיכל ולקדש:
[כד] ושתים דלתות לדלתות שתים מוסבות דלתות שתים לדלת אחת ושתי דלתות לאחרת:
[כה] ועשויה אליהן אל־דלתות ההיכל כרובים ותמרים כאשר עשוים לקירות ועב עץ אל־פני האולם מהחוץ:
[כו] וחלונים אטמות ותמרים מפו ומפו אל־כתפות האולם וצלעות הבית והעבים: