פרק מב
[א] ויוצאני אל־החצר החיצונה הדרך דרך הצפון ויבאני אל־הלשכה אשר נגד הגזרה ואשר־נגד הבנין אל־הצפון:
[ב] אל־פני־ארך אמות המאה פתח הצפון והרחב חמשים אמות:
[ג] נגד העשרים אשר לחצר הפנימי ונגד רצפה אשר לחצר החיצונה אתיק אל־פני־אתיק בשלשים:
[ד] ולפני הלשכות מהלך עשר אמות רחב אל־הפנימית דרך אמה אחת ופתחיהם לצפון:
[ה] והלשכות העליונת קצרות כי־יוכלו אתיקים מהנה מהתחתנות ומהתכונות בנין:
[ו] כי משלשות הנה ואין להן עמודים כעמודי החצרות על־כן נאצל מהתחתונות ומהתיכנות מהארץ:
[ז] וגדר אשר־לחוץ לעמת הלשכות דרך החצר החצונה אל־פני הלשכות ארכו חמשים אמה:
[ח] כי־ארך הלשכות אשר לחצר החצונה חמשים אמה והנה על־פני ההיכל מאה אמה:
[ט] ומתחתה ומתחת לשכות הלשכות האלה המבוא המביא מהקדים בבאו להנה מהחצר החצנה:
[י] ברחב׀ גדר החצר דרך הקדים אל־פני הגזרה ואל־פני הבנין לשכות:
[יא] ודרך לפניהם כמראה הלשכות אשר דרך הצפון כארכן כן רחבן וכל מוצאיהן וכמשפטיהן וכפתחיהן:
[יב] וכפתחי הלשכות אשר דרך הדרום פתח בראש דרך דרך בפני הגדרת הגינה דרך הקדים בבואן:
[יג] ויאמר אלי לשכות הצפון לשכות הדרום אשר אל־פני הגזרה הנה׀ לשכות הקדש אשר יאכלו־שם הכהנים אשר־קרובים ליהוה קדשי הקדשים שם יניחו׀ קדשי הקדשים והמנחה והחטאת והאשם כי המקום קדש:
[יד] בבאם הכהנים ולא־יצאו מהקדש אל־החצר החיצונה ושם יניחו בגדיהם אשר־ישרתו בהן כי־קדש הנה ילבשו ולבשו בגדים אחרים וקרבו אל־אשר לעם:
[טו] וכלה את־מדות הבית הפנימי והוציאני דרך השער אשר פניו דרך הקדים ומדדו סביב ׀ סביב:
[טז] מדד רוח הקדים בקנה המדה חמש־אמות מאות קנים בקנה המדה סביב:
[יז] מדד רוח הצפון חמש־מאות קנים בקנה המדה סביב:
[יח] את רוח הדרום מדד חמש־מאות קנים בקנה המדה:
[יט] סבב אל־רוח הים מדד חמש־מאות קנים בקנה המדה:
[כ] לארבע רוחות מדדו חומה לו סביב ׀ סביב ארך חמש מאות ורחב חמש מאות להבדיל בין הקדש לחל: