פרק מג
[א] ויולכני אל־השער שער אשר פנה דרך הקדים:
[ב] והנה כבוד אלהי ישראל בא מדרך הקדים וקולו כקול מים רבים והארץ האירה מכבדו:
[ג] וכמראה המראה אשר ראיתי כמראה אשר־ראיתי בבאי לשחת את־העיר ומראות כמראה אשר ראיתי אל־נהר־כבר ואפל אל־פני:
[ד] וכבוד יהוה בא אל־הבית דרך שער אשר פניו דרך הקדים:
[ה] ותשאני רוח ותבאני אל־החצר הפנימי והנה מלא כבוד־יהוה הבית:
[ו] ואשמע מדבר אלי מהבית ואיש היה עמד אצלי:
[ז] ויאמר אלי בן־אדם את־מקום כסאי ואת־מקום כפות רגלי אשר אשכן־שם בתוך בני־ישראל לעולם ולא יטמאו עוד בית־ישראל שם קדשי המה ומלכיהם בזנותם ובפגרי מלכיהם במותם:
[ח] בתתם ספם את־ספי ומזוזתם אצל מזוזתי והקיר ביני וביניהם וטמאו׀ את־שם קדשי בתועבותם אשר עשו ואכל אתם באפי:
[ט] עתה ירחקו את־זנותם ופגרי מלכיהם ממני ושכנתי בתוכם לעולם: ס
[י] אתה בן־אדם הגד את־בית־ישראל את־הבית ויכלמו מעונותיהם ומדדו את־תכנית:
[יא] ואם־נכלמו מכל אשר־עשו צורת הבית ותכונתו ומוצאיו ומובאיו וכל־צורתו צורתיו ואת כל־חקתיו וכל־צורתו צורתיו וכל־תורתו תורתיו הודע אותם וכתב לעיניהם וישמרו את־כל־צורתו ואת־כל־חקתיו ועשו אותם:
[יב] זאת תורת הבית על־ראש ההר כל־גבלו סביב ׀ סביב קדש קדשים הנה־זאת תורת הבית:
[יג] ואלה מדות המזבח באמות אמה אמה וטפח וחיק האמה ואמה־רחב וגבולה אל־שפתה סביב זרת האחד וזה גב המזבח:
[יד] ומחיק הארץ עד־העזרה התחתונה שתים אמות ורחב אמה אחת ומהעזרה הקטנה עד־העזרה הגדולה ארבע אמות ורחב האמה:
[טו] וההראל ארבע אמות ומהאראיל ומהאריאל ולמעלה הקרנות ארבע:
[טז] והאראיל והאריאל שתים עשרה ארך בשתים עשרה רחב רבוע אל ארבעת רבעיו:
[יז] והעזרה ארבע עשרה ארך בארבע עשרה רחב אל ארבעת רבעיה והגבול סביב אותה חצי האמה והחיק־לה אמה סביב ומעלתהו פנות קדים:
[יח] ויאמר אלי בן־אדם כה אמר אדני יהוה אלה חקות המזבח ביום העשותו להעלות עליו עולה ולזרק עליו דם:
[יט] ונתתה אל־הכהנים הלוים אשר הם מזרע צדוק הקרבים אלי נאם אדני יהוה לשרתני פר בן־בקר לחטאת:
[כ] ולקחת מדמו ונתתה על־ארבע קרנתיו ואל־ארבע פנות העזרה ואל־הגבול סביב וחטאת אותו וכפרתהו:
[כא] ולקחת את הפר החטאת ושרפו במפקד הבית מחוץ למקדש:
[כב] וביום השני תקריב שעיר־עזים תמים לחטאת וחטאו את־המזבח כאשר חטאו בפר:
[כג] בכלותך מחטא תקריב פר בן־בקר תמים ואיל מן־הצאן תמים:
[כד] והקרבתם לפני יהוה והשליכו הכהנים עליהם מלח והעלו אותם עלה ליהוה:
[כה] שבעת ימים תעשה שעיר־חטאת ליום ופר בן־בקר ואיל מן־הצאן תמימים יעשו:
[כו] שבעת ימים יכפרו את־המזבח וטהרו אתו ומלאו ידו ידיו:
[כז] ויכלו את־הימים ס והיה ביום השמיני והלאה יעשו הכהנים על־המזבח את־עולותיכם ואת־שלמיכם ורצאתי אתכם נאם אדני יהוה: ס