פרק מה
[א] ובהפילכם את־הארץ בנחלה תרימו תרומה ליהוה ׀ קדש מן־הארץ ארך חמשה ועשרים אלף ארך ורחב עשרה אלף קדש־הוא בכל־גבולה סביב:
[ב] יהיה מזה אל־הקדש חמש מאות בחמש מאות מרבע סביב וחמשים אמה מגרש לו סביב:
[ג] ומן־המדה הזאת תמוד ארך חמש חמשה ועשרים אלף ורחב עשרת אלפים ובו־יהיה המקדש קדש קדשים:
[ד] קדש מן־הארץ הוא לכהנים משרתי המקדש יהיה הקרבים לשרת את־יהוה והיה להם מקום לבתים ומקדש למקדש:
[ה] וחמשה ועשרים אלף ארך ועשרת אלפים רחב יהיה והיה ללוים משרתי הבית להם לאחזה עשרים לשכת:
[ו] ואחזת העיר תתנו חמשת אלפים רחב וארך חמשה ועשרים אלף לעמת תרומת הקדש לכל־בית ישראל יהיה:
[ז] ולנשיא מזה ומזה לתרומת הקדש ולאחזת העיר אל־פני תרומת־הקדש ואל־פני אחזת העיר מפאת־ים ימה ומפאת־קדמה קדימה וארך לעמות אחד החלקים מגבול ים אל־גבול קדימה:
[ח] לארץ יהיה־לו לאחזה בישראל ולא־יונו עוד נשיאי את־עמי והארץ יתנו לבית־ישראל לשבטיהם: פ
[ט] כה־אמר אדני יהוה רב־לכם נשיאי ישראל חמס ושד הסירו ומשפט וצדקה עשו הרימו גרשתיכם מעל עמי נאם אדני יהוה:
[י] מאזני־צדק ואיפת־צדק ובת־צדק יהי לכם:
[יא] האיפה והבת תכן אחד יהיה לשאת מעשר החמר הבת ועשירת החמר האיפה אל־החמר יהיה מתכנתו:
[יב] והשקל עשרים גרה עשרים שקלים חמשה ועשרים שקלים עשרה וחמשה שקל המנה יהיה לכם:
[יג] זאת התרומה אשר תרימו ששית האיפה מחמר החטים וששיתם האיפה מחמר השערים:
[יד] וחק השמן הבת השמן מעשר הבת מן־הכר עשרת הבתים חמר כי־עשרת הבתים חמר:
[טו] ושה־אחת מן־הצאן מן־המאתים ממשקה ישראל למנחה ולעולה ולשלמים לכפר עליהם נאם אדני יהוה: פ
[טז] כל העם הארץ יהיו אל־התרומה הזאת לנשיא בישראל:
[יז] ועל־הנשיא יהיה העולות והמנחה והנסך בחגים ובחדשים ובשבתות בכל־מועדי בית ישראל הוא־יעשה את־החטאת ואת־המנחה ואת־העולה ואת־השלמים לכפר בעד בית־ישראל: ס
[יח] כה־אמר אדני יהוה בראשון באחד לחדש תקח פר־בן־בקר תמים וחטאת את־המקדש:
[יט] ולקח הכהן מדם החטאת ונתן אל־מזוזת הבית ואל־ארבע פנות העזרה למזבח ועל־מזוזת שער החצר הפנימית:
[כ] וכן תעשה בשבעה בחדש מאיש שגה ומפתי וכפרתם את־הבית:
[כא] בראשון בארבעה עשר יום לחדש יהיה לכם הפסח חג שבעות ימים מצות יאכל:
[כב] ועשה הנשיא ביום ההוא בעדו ובעד כל־עם הארץ פר חטאת:
[כג] ושבעת ימי־החג יעשה עולה ליהוה שבעת פרים ושבעת אילים תמימם ליום שבעת הימים וחטאת שעיר עזים ליום:
[כד] ומנחה איפה לפר ואיפה לאיל יעשה ושמן הין לאיפה:
[כה] בשביעי בחמשה עשר יום לחדש בחג יעשה כאלה שבעת הימים כחטאת כעלה וכמנחה וכשמן: ס