פרק מו
[א] כה־אמר אדני יהוה שער החצר הפנימית הפנה קדים יהיה סגור ששת ימי המעשה וביום השבת יפתח וביום החדש יפתח:
[ב] ובא הנשיא דרך אולם השער מחוץ ועמד על־מזוזת השער ועשו הכהנים את־עולתו ואת־שלמיו והשתחוה על־מפתן השער ויצא והשער לא־יסגר עד־הערב:
[ג] והשתחוו עם־הארץ פתח השער ההוא בשבתות ובחדשים לפני יהוה:
[ד] והעלה אשר־יקרב הנשיא ליהוה ביום השבת ששה כבשים תמימם ואיל תמים:
[ה] ומנחה איפה לאיל ולכבשים מנחה מתת ידו ושמן הין לאיפה: ס
[ו] וביום החדש פר בן־בקר תמימם וששת כבשים ואיל תמימם יהיו:
[ז] ואיפה לפר ואיפה לאיל יעשה מנחה ולכבשים כאשר תשיג ידו ושמן הין לאיפה:
[ח] ובבוא הנשיא דרך אולם השער יבוא ובדרכו יצא:
[ט] ובבוא עם־הארץ לפני יהוה במועדים הבא דרך־שער צפון להשתחות יצא דרך־שער נגב והבא דרך־שער נגב יצא דרך־שער צפונה לא ישוב דרך השער אשר־בא בו כי נכחו יצאו יצא:
[י] והנשיא בתוכם בבואם יבוא ובצאתם יצאו:
[יא] ובחגים ובמועדים תהיה המנחה איפה לפר ואיפה לאיל ולכבשים מתת ידו ושמן הין לאיפה: פ
[יב] וכי־יעשה הנשיא נדבה עולה או־שלמים נדבה ליהוה ופתח לו את־השער הפנה קדים ועשה את־עלתו ואת־שלמיו כאשר יעשה ביום השבת ויצא וסגר את־השער אחרי צאתו:
[יג] וכבש בן־שנתו תמים תעשה עולה ליום ליהוה בבקר בבקר תעשה אתו:
[יד] ומנחה תעשה עליו בבקר בבקר ששית האיפה ושמן שלישית ההין לרס את־הסלת מנחה ליהוה חקות עולם תמיד:
[טו] ועשו יעשו את־הכבש ואת־המנחה ואת־השמן בבקר בבקר עולת תמיד: ס
[טז] כה־אמר אדני יהוה כי־יתן הנשיא מתנה לאיש מבניו נחלתו היא לבניו תהיה אחזתם היא בנחלה: ס
[יז] וכי־יתן מתנה מנחלתו לאחד מעבדיו והיתה לו עד־שנת הדרור ושבת לנשיא אך נחלתו בניו להם תהיה:
[יח] ולא־יקח הנשיא מנחלת העם להונתם מאחזתם מאחזתו ינחל את־בניו למען אשר לא־יפצו עמי איש מאחזתו:
[יט] ויביאני במבוא אשר על־כתף השער אל־הלשכות הקדש אל־הכהנים הפנות צפונה והנה־שם מקום בירכתם בירכתים ימה:
[כ] ויאמר אלי זה המקום אשר יבשלו־שם הכהנים את־האשם ואת־החטאת אשר יאפו את־המנחה לבלתי הוציא אל־החצר החיצונה לקדש את־העם:
[כא] ויוציאני אל־החצר החיצונה ויעברני אל־ארבעת מקצועי החצר והנה חצר במקצע החצר חצר במקצע החצר:
[כב] בארבעת מקצעות החצר חצרות קטרות ארבעים ארך ושלשים רחב מדה אחת לארבעתם מהקצעות:
[כג] וטור סביב בהם סביב לארבעתם ומבשלות עשוי מתחת הטירות סביב:
[כד] ויאמר אלי אלה בית המבשלים אשר יבשלו־שם משרתי הבית את־זבח העם: