פרק מח
[א] ואלה שמות השבטים מקצה צפונה אל־יד דרך־חתלן ׀ לבוא־חמת חצר עינן גבול דמשק צפונה אל־יד חמת והיו־לו פאת־קדים הים דן אחד:
[ב] ועל׀ גבול דן מפאת קדים עד־פאת־ימה אשר אחד:
[ג] ועל׀ גבול אשר מפאת קדימה ועד־פאת־ימה נפתלי אחד:
[ד] ועל׀ גבול נפתלי מפאת קדמה עד־פאת־ימה מנשה אחד:
[ה] ועל׀ גבול מנשה מפאת קדמה עד־פאת־ימה אפרים אחד:
[ו] ועל׀ גבול אפרים מפאת קדים ועד־פאת־ימה ראובן אחד:
[ז] ועל׀ גבול ראובן מפאת קדים עד־פאת־ימה יהודה אחד:
[ח] ועל גבול יהודה מפאת קדים עד־פאת־ימה תהיה התרומה אשר־תרימו חמשה ועשרים אלף רחב וארך כאחד החלקים מפאת קדימה עד־פאת־ימה והיה המקדש בתוכו:
[ט] התרומה אשר תרימו ליהוה ארך חמשה ועשרים אלף ורחב עשרת אלפים:
[י] ולאלה תהיה תרומת־הקדש לכהנים צפונה חמשה ועשרים אלף וימה רחב עשרת אלפים וקדימה רחב עשרת אלפים ונגבה ארך חמשה ועשרים אלף והיה מקדש־יהוה בתוכו:
[יא] לכהנים המקדש מבני צדוק אשר שמרו משמרתי אשר לא־תעו בתעות בני ישראל כאשר תעו הלוים:
[יב] והיתה להם תרומיה מתרומת הארץ קדש קדשים אל־גבול הלוים:
[יג] והלוים לעמת גבול הכהנים חמשה ועשרים אלף ארך ורחב עשרת אלפים כל־ארך חמשה ועשרים אלף ורחב עשרת אלפים:
[יד] ולא־ימכרו ממנו ולא ימר ולא יעבור יעביר ראשית הארץ כי־קדש ליהוה:
[טו] וחמשת אלפים הנותר ברחב על־פני חמשה ועשרים אלף חל־הוא לעיר למושב ולמגרש והיתה העיר בתוכה בתוכו:
[טז] ואלה מדותיה פאת צפון חמש מאות וארבעת אלפים ופאת־נגב חמש חמש מאות וארבעת אלפים ומפאת קדים חמש מאות וארבעת אלפים ופאת־ימה חמש מאות וארבעת אלפים:
[יז] והיה מגרש לעיר צפונה חמשים ומאתים ונגבה חמשים ומאתים וקדימה חמשים ומאתים וימה חמשים ומאתים:
[יח] והנותר בארך לעמת׀ תרומת הקדש עשרת אלפים קדימה ועשרת אלפים ימה והיה לעמת תרומת הקדש והיתה תבואתה ללחם לעבדי העיר:
[יט] והעבד העיר יעבדוהו מכל שבטי ישראל:
[כ] כל־התרומה חמשה ועשרים אלף בחמשה ועשרים אלף רביעית תרימו את־תרומת הקדש אל־אחזת העיר:
[כא] והנותר לנשיא מזה ׀ ומזה ׀ לתרומת־הקדש ולאחזת העיר אל־פני חמשה ועשרים אלף ׀ תרומה עד־גבול קדימה וימה על־פני חמשה ועשרים אלף על־גבול ימה לעמת חלקים לנשיא והיתה תרומת הקדש ומקדש הבית בתוכה:
[כב] ומאחזת הלוים ומאחזת העיר בתוך אשר לנשיא יהיה בין׀ גבול יהודה ובין גבול בנימן לנשיא יהיה:
[כג] ויתר השבטים מפאת קדימה עד־פאת־ימה בנימן אחד:
[כד] ועל׀ גבול בנימן מפאת קדימה עד־פאת־ימה שמעון אחד:
[כה] ועל׀ גבול שמעון מפאת קדימה עד־פאת־ימה יששכר אחד:
[כו] ועל׀ גבול יששכר מפאת קדימה עד־פאת־ימה זבולן אחד:
[כז] ועל׀ גבול זבולן מפאת קדמה עד־פאת־ימה גד אחד:
[כח] ועל גבול גד אל־פאת נגב תימנה והיה גבול מתמר מי מריבת קדש נחלה על־הים הגדול:
[כט] זאת הארץ אשר־תפילו מנחלה לשבטי ישראל ואלה מחלקותם נאם אדני יהוה: ס
[ל] ואלה תוצאת העיר מפאת צפון חמש מאות וארבעת אלפים מדה:
[לא] ושערי העיר על־שמות שבטי ישראל שערים שלושה צפונה שער ראובן אחד שער יהודה אחד שער לוי אחד:
[לב] ואל־פאת קדימה חמש מאות וארבעת אלפים ושערים שלשה ושער יוסף אחד שער בנימן אחד שער דן אחד:
[לג] ופאת־נגבה חמש מאות וארבעת אלפים מדה ושערים שלשה שער שמעון אחד שער יששכר אחד שער זבולן אחד:
[לד] פאת־ימה חמש מאות וארבעת אלפים שעריהם שלשה שער גד אחד שער אשר אחד שער נפתלי אחד:
[לה] סביב שמנה עשר אלף ושם־העיר מיום יהוה ׀ שמה: