פרק יב
[א] סבבני בכחש אפרים ובמרמה בית ישראל ויהודה עד רד עם־אל ועם־קדושים נאמן:
[ב] אפרים רעה רוח ורדף קדים כל־היום כזב ושד ירבה וברית עם־אשור יכרתו ושמן למצרים יובל:
[ג] וריב ליהוה עם־יהודה ולפקד על־יעקב כדרכיו כמעלליו ישיב לו:
[ד] בבטן עקב את־אחיו ובאונו שרה את־אלהים:
[ה] וישר אל־מלאך ויכל בכה ויתחנן־לו בית־אל ימצאנו ושם ידבר עמנו:
[ו] ויהוה אלהי הצבאות יהוה זכרו:
[ז] ואתה באלהיך תשוב חסד ומשפט שמר וקוה אל־אלהיך תמיד:
[ח] כנען בידו מאזני מרמה לעשק אהב:
[ט] ויאמר אפרים אך עשרתי מצאתי און לי כל־יגיעי לא ימצאו־לי עון אשר־חטא:
[י] ואנכי יהוה אלהיך מארץ מצרים עד אושיבך באהלים כימי מועד:
[יא] ודברתי על־הנביאים ואנכי חזון הרביתי וביד הנביאים אדמה:
[יב] אם־גלעד און אך־שוא היו בגלגל שורים זבחו גם מזבחותם כגלים על תלמי שדי:
[יג] ויברח יעקב שדה ארם ויעבד ישראל באשה ובאשה שמר:
[יד] ובנביא העלה יהוה את־ישראל ממצרים ובנביא נשמר:
[טו] הכעיס אפרים תמרורים ודמיו עליו יטוש וחרפתו ישיב לו אדניו: