פרק יג
[א] כדבר אפרים רתת נשא הוא בישראל ויאשם בבעל וימת:
[ב] ועתה׀ יוספו לחטא ויעשו להם מסכה מכספם כתבונם עצבים מעשה חרשים כלה להם הם אמרים זבחי אדם עגלים ישקון:
[ג] לכן יהיו כענן־בקר וכטל משכים הלך כמץ יסער מגרן וכעשן מארבה:
[ד] ואנכי יהוה אלהיך מארץ מצרים ואלהים זולתי לא תדע ומושיע אין בלתי:
[ה] אני ידעתיך במדבר בארץ תלאבות:
[ו] כמרעיתם וישבעו שבעו וירם לבם על־כן שכחוני:
[ז] ואהי להם כמו־שחל כנמר על־דרך אשור:
[ח] אפגשם כדב שכול ואקרע סגור לבם ואכלם שם כלביא חית השדה תבקעם:
[ט] שחתך ישראל כי־בי בעזרך:
[י] אהי מלכך אפוא ויושיעך בכל־עריך ושפטיך אשר אמרת תנה־לי מלך ושרים:
[יא] אתן־לך מלך באפי ואקח בעברתי: פ
[יב] צרור עון אפרים צפונה חטאתו:
[יג] חבלי יולדה יבאו לו הוא־בן לא חכם כי־עת לא־יעמד במשבר בנים:
[יד] מיד שאול אפדם ממות אגאלם אהי דבריך מות אהי קטבך שאול נחם יסתר מעיני:
[טו] כי הוא בין אחים יפריא יבוא קדים רוח יהוה ממדבר עלה ויבוש מקורו ויחרב מעינו הוא ישסה אוצר כל־כלי חמדה: