פרק ה
[א] שמעו־זאת הכהנים והקשיבו׀ בית ישראל ובית המלך האזינו כי לכם המשפט כי־פח הייתם למצפה ורשת פרושה על־תבור:
[ב] ושחטה שטים העמיקו ואני מוסר לכלם:
[ג] אני ידעתי אפרים וישראל לא־נכחד ממני כי עתה הזנית אפרים נטמא ישראל:
[ד] לא יתנו מעלליהם לשוב אל־אלהיהם כי רוח זנונים בקרבם ואת־יהוה לא ידעו:
[ה] וענה גאון־ישראל בפניו וישראל ואפרים יכשלו בעונם כשל גם־יהודה עמם:
[ו] בצאנם ובבקרם ילכו לבקש את־יהוה ולא ימצאו חלץ מהם:
[ז] ביהוה בגדו כי־בנים זרים ילדו עתה יאכלם חדש את־חלקיהם: ס
[ח] תקעו שופר בגבעה חצצרה ברמה הריעו בית און אחריך בנימין:
[ט] אפרים לשמה תהיה ביום תוכחה בשבטי ישראל הודעתי נאמנה:
[י] היו שרי יהודה כמסיגי גבול עליהם אשפוך כמים עברתי:
[יא] עשוק אפרים רצוץ משפט כי הואיל הלך אחרי־צו:
[יב] ואני כעש לאפרים וכרקב לבית יהודה:
[יג] וירא אפרים את־חליו ויהודה את־מזרו וילך אפרים אל־אשור וישלח אל־מלך ירב והוא לא יוכל לרפא לכם ולא־יגהה מכם מזור:
[יד] כי אנכי כשחל לאפרים וככפיר לבית יהודה אני אני אטרף ואלך אשא ואין מציל:
[טו] אלך אשובה אל־מקומי עד אשר־יאשמו ובקשו פני בצר להם ישחרנני: