פרק ג
[א] והיה אחרי־כן אשפוך את־רוחי על־כל־בשר ונבאו בניכם ובנותיכם זקניכם חלמות יחלמון בחוריכם חזינות יראו:
[ב] וגם על־העבדים ועל־השפחות בימים ההמה אשפוך את־רוחי:
[ג] ונתתי מופתים בשמים ובארץ דם ואש ותימרות עשן:
[ד] השמש יהפך לחשך והירח לדם לפני בוא יום יהוה הגדול והנורא:
[ה] והיה כל אשר־יקרא בשם יהוה ימלט כי בהר־ציון ובירושלם תהיה פליטה כאשר אמר יהוה ובשרידים אשר יהוה קרא: