פרק יא
[א] ויאמר יהוה אל־משה עוד נגע אחד אביא על־פרעה ועל־מצרים אחרי־כן ישלח אתכם מזה כשלחו כלה גרש יגרש אתכם מזה:
[ב] דבר־נא באזני העם וישאלו איש׀ מאת רעהו ואשה מאת רעותה כלי־כסף וכלי זהב:
[ג] ויתן יהוה את־חן העם בעיני מצרים גם׀ האיש משה גדול מאד בארץ מצרים בעיני עבדי־פרעה ובעיני העם: ס
[רביעי] [ד] ויאמר משה כה אמר יהוה כחצת הלילה אני יוצא בתוך מצרים:
[ה] ומת כל־בכור בארץ מצרים מבכור פרעה הישב על־כסאו עד בכור השפחה אשר אחר הרחים וכל בכור בהמה:
[ו] והיתה צעקה גדלה בכל־ארץ מצרים אשר כמהו לא נהיתה וכמהו לא תסף:
[ז] ולכל׀ בני ישראל לא יחרץ־כלב לשנו למאיש ועד־בהמה למען תדעון אשר יפלה יהוה בין מצרים ובין ישראל:
[ח] וירדו כל־עבדיך אלה אלי והשתחוו־לי לאמר צא אתה וכל־העם אשר־ברגליך ואחרי־כן אצא ויצא מעם־פרעה בחרי־אף: ס
[ט] ויאמר יהוה אל־משה לא־ישמע אליכם פרעה למען רבות מופתי בארץ מצרים:
[י] ומשה ואהרן עשו את־כל־המפתים האלה לפני פרעה ויחזק יהוה את־לב פרעה ולא־שלח את־בני־ישראל מארצו: ס