פרק יט
[רביעי] [א] בחדש השלישי לצאת בני־ישראל מארץ מצרים ביום הזה באו מדבר סיני:
[ב] ויסעו מרפידים ויבאו מדבר סיני ויחנו במדבר ויחן־שם ישראל נגד ההר:
[ג] ומשה עלה אל־האלהים ויקרא אליו יהוה מן־ההר לאמר כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל:
[ד] אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים ואשא אתכם על־כנפי נשרים ואבא אתכם אלי:
[ה] ועתה אם־שמוע תשמעו בקלי ושמרתם את־בריתי והייתם לי סגלה מכל־העמים כי־לי כל־הארץ:
[ו] ואתם תהיו־לי ממלכת כהנים וגוי קדוש אלה הדברים אשר תדבר אל־בני ישראל:
[חמישי] [ז] ויבא משה ויקרא לזקני העם וישם לפניהם את כל־הדברים האלה אשר צוהו יהוה:
[ח] ויענו כל־העם יחדו ויאמרו כל אשר־דבר יהוה נעשה וישב משה את־דברי העם אל־יהוה:
[ט] ויאמר יהוה אל־משה הנה אנכי בא אליך בעב הענן בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם־בך יאמינו לעולם ויגד משה את־דברי העם אל־יהוה:
[י] ויאמר יהוה אל־משה לך אל־העם וקדשתם היום ומחר וכבסו שמלתם:
[יא] והיו נכנים ליום השלישי כי׀ ביום השלשי ירד יהוה לעיני כל־העם על־הר סיני:
[יב] והגבלת את־העם סביב לאמר השמרו לכם עלות בהר ונגע בקצהו כל־הנגע בהר מות יומת:
[יג] לא־תגע בו יד כי־סקול יסקל או־ירה יירה אם־בהמה אם־איש לא יחיה במשך היבל המה יעלו בהר:
[יד] וירד משה מן־ההר אל־העם ויקדש את־העם ויכבסו שמלתם:
[טו] ויאמר אל־העם היו נכנים לשלשת ימים אל־תגשו אל־אשה:
[טז] ויהי ביום השלישי בהית הבקר ויהי קלת וברקים וענן כבד על־ההר וקל שפר חזק מאד ויחרד כל־העם אשר במחנה:
[יז] ויוצא משה את־העם לקראת האלהים מן־המחנה ויתיצבו בתחתית ההר:
[יח] והר סיני עשן כלו מפני אשר ירד עליו יהוה באש ויעל עשנו כעשן הכבשן ויחרד כל־ההר מאד:
[יט] ויהי קול השפר הולך וחזק מאד משה ידבר והאלהים יעננו בקול:
[ששי] [כ] וירד יהוה על־הר סיני אל־ראש ההר ויקרא יהוה למשה אל־ראש ההר ויעל משה:
[כא] ויאמר יהוה אל־משה רד העד בעם פן־יהרסו אל־יהוה לראות ונפל ממנו רב:
[כב] וגם הכהנים הנגשים אל־יהוה יתקדשו פן־יפרץ בהם יהוה:
[כג] ויאמר משה אל־יהוה לא־יוכל העם לעלת אל־הר סיני כי־אתה העדתה בנו לאמר הגבל את־ההר וקדשתו:
[כד] ויאמר אליו יהוה לך־רד ועלית אתה ואהרן עמך והכהנים והעם אל־יהרסו לעלת אל־יהוה פן־יפרץ־בם:
[כה] וירד משה אל־העם ויאמר אלהם: ס